Conserved Protein Domain Family
PapG_N

?
pfam03627: PapG_N 
PapG carbohydrate binding domain
PapG, the adhesin of the P-pili, is situated at the tip and is only a minor component of the whole pilus structure. A two-domain structure has been postulated for PapG; a carbohydrate binding N-terminus (this domain) and chaperone binding C-terminus. The carbohydrate-binding domain interacts with the receptor glycan.
Statistics
?
PSSM-Id: 112444
View PSSM: pfam03627
Aligned: 4 rows
Threshold Bit Score: 383.047
Threshold Setting Gi: 75468557
Created: 16-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
            10    20    30    40    50    60    70    80
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 75462976  1 MKKWFPAFLF-LSLSGGNDALAGWHNVMFYAFNDYLTTNAGNVKVIDQPQLYIPWNTGSATAT--YYSCSGPEFASG--V 75
gi 75463555  1 MKKWFPAFLF-LSLSGCNDALAGWHNVMFYAFNDYSGYDSGNMTIFDRGQFTIPWKTGAASAI--YSSCQTPEFVSG--V 75
gi 75468557  1 MKKWLPAFLF-LSLSGCNDALAANQSTMFYSFNDNIYRPQLSVKVTDIVQFIVDINSASSTATlsYVACNGFTWTHG--L 77
gi 75428482  1 MKKWFPALLFsLCVSGESSA---WNNIVFYSLGDVNSYQGGNVVITQRPQFITSWRPGIATVT--WNQCNGPEFADGfwA 75
            90    100    110    120    130    140    150    160
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 75462976 76 YFQEYLAWMVVPKHVYTNEGFNIFLDVQSKYGWSMENENDKDFYFFDNGYEWDTWTNNGARICFYPGNMNQLNNKFNDLV 155
gi 75463555 76 YFQEYIAWVLVPRSTQTTDRYTVFFDVYSKYGWNQENTGDYGYYYFLNGYEWDTWTSDGGRVCAPVGNTKQLSNTFNELR 155
gi 75468557 78 YWSEYFAWLVVPKHV-SYNGYNIYLELQSKGGFSLDAE-DNDNYYLTKGFAWDE-VNSSGRVCFDIGEKRSLAWSFGGVT 154
gi 75428482 76 YYREYIAWVVFPKKVMTQNGYPLFIEVHNKGSWSEENTGDNDSYFFLKGYKWDERAFDTANLCQKPGEKKRLTEKFDDII 155
            170    180    190    200    210    220    230
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|.
gi 75462976 156 FRVFLPVDLPKGHYNFPCRYIRGIQHHYYDFWQDHYKMPYDQIKQLPATNTIDVSIDNVGECQPSTQVFNI 226
gi 75463555 156 FSLLLPADLPKGRYEVPIKYIRGIQHHYYNGWREHYKMPYSQVKQLPATNTLMLSFNNTGSCRPSAQSLEI 226
gi 75468557 155 LNARLPVDLPKGDYTFPVKFLRGIQRNNYDYIGGRYKIPSSLMKTFPFNGTLNFSIKNTGGCRPSAQSLEI 225
gi 75428482 156 FKVALPADLPLGNYSVKIPYTSGMQRHFASYLGARFKIPYNVAKTLPRENEMLFLFKNIGGCRPSAQSLEI 226
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap