Conserved Protein Domain Family
DUF1720

?
pfam08226: DUF1720 
Domain of unknown function (DUF1720)
This domain is found in different combinations with cortical patch components EF hand, SH3 and ENTH and is therefore likely to be involved in cytoskeletal processes. This family contains many hypothetical proteins.
Statistics
?
PSSM-Id: 311924
View PSSM: pfam08226
Aligned: 66 rows
Threshold Bit Score: 34.3536
Threshold Setting Gi: 149248034
Created: 26-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 442570255 216 LQP--QA--TGFMPPTSFGVPQAtglgfgqaPMQPQATGYMPPTSFg----------------aGLGAHTT---GGNA-- 270
gi 74655569 1133 QQPqaAGkyDALRPLTTGYNGAP--------GMMPQQTGMMAQPT-------------------GMMPQQTgmmGMQGqg 1185
gi 74654573 1043 VQP------TGFQPPPSALPIQPtgy---mqPIPVQATGYQPLMVQp----------------tGLQPHMT---GVMPqv 1094
gi 1723244  558 MAP--QR--TGMQPMMPQRTGMQpqmpgmqqPMAPQRTGMQPMMPQrtg------------mqqPMAPQRT---Gmq--- 615
gi 1723244  491 QQPm-MPqrTGLQPQMTGFQQPM----------VPQRTGMQPMMPGlq---------------qPMAPQRT---Gmq--- 538
gi 74654573 1176 MQP------TGMQPQATGIMPQA--------------TGMMQPT--------------------GMQPQVT---GIMPqs 1212
gi 205829280 444 LQP--QA--TGMIPATSFGVPLQnqm--tggMLNPQATGMMPQTSFgmpmqvtggpllsqttggALQPQTT---GFMPst 514
gi 121925813 333 QAP------GGYTGPRPSMPPMP--------------TGYGS----------------------NLAPNQT---Gma--- 364
gi 74668517  373 NGPr--------------------------pPLPPMPTGFGSNLSSmq--------------tgGLAAQPT---GIPGqw 409
gi 323333073 468 LQP--QT--TGMMPQTTGMMPQT--------------TGMMPQTSFg----------------vNLGPQLTg--Galqsq 511
             90    100    110    120    130
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 442570255 271 -------LASQMTGGlqqyag----gafqnyQATGGKGLGA---QVtGGF 306
gi 74655569 1186 m----pgMMSQMTGY------------------------NPmmyQNqTGY 1207
gi 74654573 1095 -----tgVMPQMTGV-----------------VPQMTGVMP---QM-TGV 1118
gi 1723244  616 ------pMMPQRTGM------------------------QP---QM-PGM 631
gi 1723244  539 ------pMMPQRTGM------------------------QP---QM-TGF 554
gi 74654573 1213 -----mpMQPQMTGV------------------------QV---QK-TGM 1229
gi 205829280 515 sf--gmpLQTQITGG------------------AMMPNLQP---QT-TGS 540
gi 121925813 365 ------pLNAQPTGMpgqwglvnnpasglpnIEALAARMMP---Q--TGR 403
gi 74668517  410 -----gfVNAPSSGLp--------------nIEALKQQLMPqpgRE-GGF 439
gi 323333073 512 ytggygsVMPQQSGPasmpnl----sfnqqgLQSQLTGLQP---QP-TGF 553
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap