Conserved Protein Domain Family
Myofilin

?
pfam15929: Myofilin 
Myofilin
Myofilin is an insect muscle protein found in thick muscle filaments.
Statistics
?
PSSM-Id: 318200
View PSSM: pfam15929
Aligned: 5 rows
Threshold Bit Score: 197.871
Threshold Setting Gi: 74864667
Created: 29-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74864667  8 MIGRNESPSKKAKFWQSYIRSLKGSEDIRAHEap------raS-RPY--SSYLD----SPSYRSIYDEPATANERVQSSG 74
gi 357616462  1 MIGRNETPSKKARFWQSFVRSLKGSEDIRAEE----------RyRPTrrSVFPEllstYPYSKSIYDDPIGAAERITVPG 70
gi 985422942  8 MIGRNEPIQRKAKFWQSYVRALKGSDDMRAPEithyhtpgrgVfRPIlsADYPT----WPSYKSIYDDPKHPSDRINTPG 83
gi 242012311  8 LIGRNEPIQRKAKFWQSYVRALKGTDDMRAPEssrr---pygIfRPLltSEFPDy--aWPHSKSIYDDPIHAHDRVTSPG 82
gi 642921544  8 MIGRNETASKKAKFWQSFVGSLKGSQDIRATDpiht--rprgIfRPI--SDLPElgsgWPFGKSIYDDPIHAGERIHVPG 83
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74864667  75 YRYLPVSRDTYGYSPRAIYDHHY----SRTIPAN--------------YDAEKAWND---HLKRMQE---------IERR 124
gi 357616462 71 YRYLPVHREVYGYSPRPIYAHNYprslDHYRPIYhvprrv--rrgvdpFDAHKAWQD---HLDRMAA---------IDRL 136
gi 985422942 84 YRYLPISRDTYGISPRNIYPHNYh--sDRYpsydh--------yhsepYKALQDWTD---HLDRMAE---------LNKI 141
gi 242012311 83 YRYDPVSRETYGMSPRNIYPHHYp---TRYRPGRyynpytnyhgydpmYLGEKEPEDkepYLDSFTK------------- 146
gi 642921544 84 YRYDPLHRDTYGYSPRPIYPHNYgs-lDRYRPVFhitk-------prpFDADKAWQD---HIDRVKGrepsqwpsiFHTT 152
            170
         ....*....|
gi 74864667 125 YP-SRYGLYL 133
gi 357616462 137 YP-SRYGLYL 145
gi 985422942 142 FP-GDHPAYY 150
gi 242012311 147 ----EHPHYY 152
gi 642921544 153 YPfSRYPLYL 162
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap