Conserved Protein Domain Family
PHA01818

?
PHA01818: PHA01818 
hypothetical protein
Statistics
?
PSSM-Id: 107088
View PSSM: PHA01818
Aligned: 3 rows
Threshold Bit Score: 694.129
Threshold Setting Gi: 66391272
Created: 9-Dec-2010
Updated: 16-Jan-2013
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
            10    20    30    40    50    60    70    80
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 66394966  1 MALNFTTITENNVIRDLTTQVNNIGEELTKERNIFDITDDLVYNFNKSQKIKLTDDKGLTKSYGNITALRDIKEPGYYYI 80
gi 48696456  1 MALNFTTITENNVIRDLTTQVNNIGEELTKERNIFDITDDLVYNFNKSQKIKLTDDKGLTKSYGNITALRDIKEPGYYYI 80
gi 66391272  2 ALINFKEITESDTLKALTEAVNNIGTELSEDGNIFAKVEKLETQSASTPKYYLVQDSGKAKQVSSRSSLSSITQTGFYYV 81
            90    100    110    120    130    140    150    160
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 66394966 81 GARTLATLLDRPDMESLDVVLHVVPLDTSSKVVQHLYTLSTNNNQIKMLYRFVSGNSSSEWQFIQGLPSNKNAVISGTNI 160
gi 48696456 81 GARTLATLLDRPDMESLDVVLHVVPLDTSSKVVQHLYTLSTNNNQIKMLYRFVSGNSSSEWQFIQGLPSNKNAVISGTNI 160
gi 66391272 82 SSNVSFYISELPQELRTDLLLSVYQTEVG--VVQFINTISTVESKKYFAYRVNYNGMAGSWRFIDSRINNRSTLVVGGSY 159
            170    180    190    200    210    220    230    240
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 66394966 161 LDIASPGVYFVMGMTGGMPSGVSSGFLDLSVDANDNRLARLTDAETGKEYTSIKKPTGTYTAWKKEFEPKDMEKYLLSSI 240
gi 48696456 161 LDIASPGVYFVMGMTGGMPSGVSSGFLDLSVDANDNRLARLTDAETGKEYTSIKKPTGTYTAWKKEFEPKDMEKYLLSSI 240
gi 66391272 160 KDIITPGNYIVNSLK-DLPDSNSDGYLSVITNQSDER-SYIYISPDNKMYHSVSNQSKDY-EWVKEFETKDIEKYLLTNL 236
            250    260    270    280    290    300    310    320
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 66394966 241 RDDGSASFPLLVYTSDSKTFQQAIIDHIDRTG-QTTFTFYVQGGVSGSPMSNSCRGLFMSDTPNTSSLHGVYNAIGTDGR 319
gi 48696456 241 RDDGSASFPLLVYTSDSKTFQQAIIDHIDRTG-QTTFTFYVQGGVSGSPMSNSCRGLFMSDTPNTSSLHGVYNAIGTDGR 319
gi 66391272 237 ----DGSFNLLIYSNEGKSFETKVLEYLNSLDkPRTFTFYIQGGVSGNPSSGSCRGLFVIDSIN----YGNYYMIDNYGN 308
            330    340    350    360    370    380    390    400
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 66394966 320 NVTGSVVGSNWTSPKTSPSHKELWTGAQSFLSTGTTNNLSDDISNYSYVEVYTTHKTTEKTKGN--DNTGTICHKFYLDG 397
gi 48696456 320 NVTGSVVGSNWTSPKTSPSHKELWTGAQSFLSTGTTKNLSDDISNYSYVEVYTTHKTTEKTKGN--DNTGTICHKFYLDG 397
gi 66391272 309 LFTGSLNNGALLKAKPSTSSDVLWTGAKNFTDKGTVETLKFPIADYEYVKIFVTVPSQGPNTSDitNDLQNGAHEFYIKG 388
            410    420    430    440    450    460
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|.
gi 66394966 398 SGTYVCSGTFVSGDRTDTKPPITEFYRVGVSFKGSTWTLVDSAVQNSKTQYVTRIIGINMP 458
gi 48696456 398 SGTYVCSGTFVSGDRTDTKPPITEFYRVGVSFKGSTWTLVDSAVQNSKTQYVTRIIGINMP 458
gi 66391272 389 QSRASVSGLVVSSDTK------FDLYRVGIAFGQKSWRITDMAKTNTKNAYITRIVGINY- 442
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap