Conserved Protein Domain Family
Pombe_5TM

?
pfam09437: Pombe_5TM 
Pombe specific 5TM protein
Statistics
?
PSSM-Id: 117976
View PSSM: pfam09437
Aligned: 2 rows
Threshold Bit Score: 160.095
Threshold Setting Gi: 74624448
Created: 20-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
            10    20    30    40    50    60    70    80
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74624951 15 SFFEEFNSQ-NREMgsfaysgnSESVWTgENITSIWKTILINE---TGSYCVAARpmtmdgaefnldlmgysvsedqinn 90
gi 74624448  2 ALLKKINTQvNRIM--------KNSSLV-QNICFDRVPLFIPRlslTVKYCLAVK------------------------- 47
            90    100    110    120    130    140    150    160
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74624951 91 deigiwnyisvaemggVLLFLSYwiwtclhfskiifpaqkviCLYIflFALNQTLQECIEEYVFSSECIKYRQFYSvyEi 170
gi 74624448 48 ----------------LLIYLLY-------------------CWYI--YSEVPSVSSKFRSFTFGCVVVYHNKFFP--R- 87
            170    180    190    200    210    220    230    240
        ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 74624951 171 idFLRTNfyrlfviycalGFGITRTVPKYLMIkgisIVIALCSVYWISLYKDVYVVSEIFDMIQyevfpaiwvysichll 250
gi 74624448 88 --FIRTH-----------SINSIRTFSKFQVI----ILFSIEKVTRSESKNHSYSKTDISDLHQ---------------- 134
            250    260
        ....*....|....*....|
gi 74624951 251 kqctsvtTYENASkARFFRR 270
gi 74624448 135 -------GYNNPP-SRFISR 146
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap