Display Settings:

Format

Send to:

Choose Destination

Links from BioProject

Bin-Bin Zhao, Su-Jun Zheng, Lu-Lu Gong, Yu Wang, Cai-Feng Chen, Wen-Jing Jin, Ding Zhang, Xiao-Hui Yuan, Jian Guo, Zhong-Ping Duan, You-Wen He
PLoS One. 2013; 8(10): e77008. Published online 2013 Oct 10. doi: 10.1371/journal.pone.0077008
PMCID:
PMC3794995

Supplemental Content

Recent activity

Support Center