Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from BioProject

Items: 2

1.
Ying Yu, Chen Zhao, Zhenqiang Su, Charles Wang, James C Fuscoe, Weida Tong, Leming Shi
Sci Data. 2014; 1: 140013. Published online 2014 Jun 24. doi: 10.1038/sdata.2014.13
PMCID:
PMC4381750
2.
Ying Yu, James C. Fuscoe, Chen Zhao, Chao Guo, Meiwen Jia, Tao Qing, Desmond I. Bannon, Lee Lancashire, Wenjun Bao, Tingting Du, Heng Luo, Zhenqiang Su, Wendell D. Jones, Carrie L. Moland, William S. Branham, Feng Qian, Baitang Ning, Yan Li, Huixiao Hong, Lei Guo, Nan Mei, Tieliu Shi, Kevin Y. Wang, Russell D. Wolfinger, Yuri Nikolsky, Stephen J. Walker, Penelope Duerksen-Hughes, Christopher E. Mason, Weida Tong, Jean Thierry-Mieg, Danielle Thierry-Mieg, Leming Shi, Charles Wang
Nat Commun. 2014 Feb 10; 5: 3230. Published online 2014 Feb 10. doi: 10.1038/ncomms4230
PMCID:
PMC3926002

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center