Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from BioProject

Items: 2

1.
Atsushi Hoshino, Vasanthan Jayakumar, Eiji Nitasaka, Atsushi Toyoda, Hideki Noguchi, Takehiko Itoh, Tadasu Shin-I, Yohei Minakuchi, Yuki Koda, Atsushi J. Nagano, Masaki Yasugi, Mie N. Honjo, Hiroshi Kudoh, Motoaki Seki, Asako Kamiya, Toshiyuki Shiraki, Piero Carninci, Erika Asamizu, Hiroyo Nishide, Sachiko Tanaka, Kyeung-Il Park, Yasumasa Morita, Kohei Yokoyama, Ikuo Uchiyama, Yoshikazu Tanaka, Satoshi Tabata, Kazuo Shinozaki, Yoshihide Hayashizaki, Yuji Kohara, Yutaka Suzuki, Sumio Sugano, Asao Fujiyama, Shigeru Iida, Yasubumi Sakakibara
Nat Commun. 2016; 7: 13295. Published online 2016 Nov 8. doi: 10.1038/ncomms13295
PMCID:
PMC5105172
2.
T M Lowe, S R Eddy
Nucleic Acids Res. 1997 Mar 1; 25(5): 955–964. doi: 10.1093/nar/25.5.955
PMCID:
PMC146525

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center