Display Settings:

Format

Send to:

Choose Destination

Links from BioProject

Xueyan Li, Dingding Fan, Wei Zhang, Guichun Liu, Lu Zhang, Li Zhao, Xiaodong Fang, Lei Chen, Yang Dong, Yuan Chen, Yun Ding, Ruoping Zhao, Mingji Feng, Yabing Zhu, Yue Feng, Xuanting Jiang, Deying Zhu, Hui Xiang, Xikan Feng, Shuaicheng Li, Jun Wang, Guojie Zhang, Marcus R. Kronforst, Wen Wang
Nat Commun. 2015; 6: 8212. Published online 2015 Sep 10. doi: 10.1038/ncomms9212
PMCID:
PMC4568561

Supplemental Content

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center