Display Settings:

Format

Send to:

Choose Destination

Links from BioProject

Chaoling Wei, Hua Yang, Songbo Wang, Jian Zhao, Chun Liu, Liping Gao, Enhua Xia, Ying Lu, Yuling Tai, Guangbiao She, Jun Sun, Haisheng Cao, Wei Tong, Qiang Gao, Yeyun Li, Weiwei Deng, Xiaolan Jiang, Wenzhao Wang, Qi Chen, Shihua Zhang, Haijing Li, Junlan Wu, Ping Wang, Penghui Li, Chengying Shi, Fengya Zheng, Jianbo Jian, Bei Huang, Dai Shan, Mingming Shi, Congbing Fang, Yi Yue, Fangdong Li, Daxiang Li, Shu Wei, Bin Han, Changjun Jiang, Ye Yin, Tao Xia, Zhengzhu Zhang, Jeffrey L. Bennetzen, Shancen Zhao, Xiaochun Wan
Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 May 1; 115(18): E4151–E4158. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.1073/pnas.1719622115
PMCID:
PMC5939082

Supplemental Content

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center