Display Settings:

Format

Send to:

Choose Destination

Links from BioSystems

Aifu Lin, Chunlai Li, Zhen Xing, Qingsong Hu, Ke Liang, Leng Han, Cheng Wang, David H. Hawke, Shouyu Wang, Yanyan Zhang, Yongkun Wei, Guolin Ma, Peter K. Park, Jianwei Zhou, Yan Zhou, Zhibin Hu, Yubin Zhou, Jeffery R. Marks, Han Liang, Mien-Chie Hung, Chunru Lin, Liuqing Yang
Nat Cell Biol.
Published in final edited form as: Nat Cell Biol. 2016 Feb; 18(2): 213–224. Published online 2016 Jan 11. doi: 10.1038/ncb3295
PMCID:
PMC4791069

Supplemental Content

Recent activity

Support Center