Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from GEO DataSets

Items: 2

1.
Yumi Yamaguchi-Kabata, Takashi Morihara, Tomoyuki Ohara, Toshiharu Ninomiya, Atsushi Takahashi, Hiroyasu Akatsu, Yoshio Hashizume, Noriyuki Hayashi, Daichi Shigemizu, Keith A. Boroevich, Manabu Ikeda, Michiaki Kubo, Masatoshi Takeda, Tatsuhiko Tsunoda
Hum Genet. 2018; 137(6): 521–533. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1007/s00439-018-1906-z
PMCID:
PMC6061045
2.
Takashi Morihara, Noriyuki Hayashi, Mikiko Yokokoji, Hiroyasu Akatsu, Michael A. Silverman, Nobuyuki Kimura, Masahiro Sato, Yuhki Saito, Toshiharu Suzuki, Kanta Yanagida, Takashi S. Kodama, Toshihisa Tanaka, Masayasu Okochi, Shinji Tagami, Hiroaki Kazui, Takashi Kudo, Ryota Hashimoto, Naohiro Itoh, Kouhei Nishitomi, Yumi Yamaguchi-Kabata, Tatsuhiko Tsunoda, Hironori Takamura, Taiichi Katayama, Ryo Kimura, Kouzin Kamino, Yoshio Hashizume, Masatoshi Takeda
Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Feb 18; 111(7): 2638–2643. Published online 2014 Feb 4. doi: 10.1073/pnas.1307345111
PMCID:
PMC3932848

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center