Display Settings:

Format

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Shikai Liu, Yu Zhang, Zunchun Zhou, Geoff Waldbieser, Fanyue Sun, Jianguo Lu, Jiaren Zhang, Yanliang Jiang, Hao Zhang, Xiuli Wang, KV Rajendran, Lester Khoo, Huseyin Kucuktas, Eric Peatman, Zhanjiang Liu
BMC Genomics. 2012; 13: 595. Published online 2012 Nov 5. doi: 10.1186/1471-2164-13-595
PMCID:
PMC3582483

Supplemental Content

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center