Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 10

1.
Yan Wang, Chao Lv, Hua-Lin Huang, Ming-Hua Zeng, Da-Jing Yi, Hang-Jing Tan, Tian-Liu Peng, Wen-Xian Yu, Hong-Wen Deng, Hong-Mei Xiao
Biol Reprod. 2019 Aug; 101(2): 457–465. Published online 2019 Jun 4. doi: 10.1093/biolre/ioz093
PMCID:
PMC8127037
2.
Keizo Tokuhiro, Jurrien Dean
Dev Cell.
Published in final edited form as: Dev Cell. 2018 Sep 10; 46(5): 627–640.e5. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1016/j.devcel.2018.07.020
PMCID:
PMC6549238
3.
Matteo A. Avella, Boris Baibakov, Jurrien Dean
J Cell Biol. 2014 Jun 23; 205(6): 801–809. doi: 10.1083/jcb.201404025
PMCID:
PMC4068139
4.
Michael C. Stankewich, William T. Tse, Luanne L. Peters, Yeang Ch’ng, Kathryn M. John, Paul R. Stabach, Prasad Devarajan, Jon S. Morrow, Samuel E. Lux
Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 Nov 24; 95(24): 14158–14163. doi: 10.1073/pnas.95.24.14158
PMCID:
PMC24343
5.
Yuzuru Kato, Tokuko Iwamori, Youichirou Ninomiya, Takashi Kohda, Jyunko Miyashita, Mikiko Sato, Yumiko Saga
EMBO Rep. 2019 Dec 5; 20(12): e48251. Published online 2019 Oct 28. doi: 10.15252/embr.201948251
PMCID:
PMC6893360
6.
Stephanie A. Pangas, Youngsok Choi, Daniel J. Ballow, Yangu Zhao, Heiner Westphal, Martin M. Matzuk, Aleksandar Rajkovic
Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 May 23; 103(21): 8090–8095. Published online 2006 May 11. doi: 10.1073/pnas.0601083103
PMCID:
PMC1472434
7.
Kotaro Takeda, Vivienne C. Ho, Hiromi Takeda, Li-Juan Duan, Andras Nagy, Guo-Hua Fong
Mol Cell Biol. 2006 Nov; 26(22): 8336–8346. Published online 2006 Sep 11. doi: 10.1128/MCB.00425-06
PMCID:
PMC1636770
8.
Yuanlin He, Qiuzhen Chen, Juncheng Dai, Yiqiang Cui, Chi Zhang, Xidong Wen, Jiazhao Li, Yue Xiao, Xiaoxu Peng, Mingxi Liu, Bin Shen, Jiahao Sha, Zhibin Hu, Jing Li, Wenjie Shu
Aging Cell. 2021 Jul; 20(7): e13424. Published online 2021 Jun 26. doi: 10.1111/acel.13424
PMCID:
PMC8282241
9.
William C. Skarnes, Barry Rosen, Anthony P. West, Manousos Koutsourakis, Wendy Bushell, Vivek Iyer, Alejandro O. Mujica, Mark Thomas, Jennifer Harrow, Tony Cox, David Jackson, Jessica Severin, Patrick Biggs, Jun Fu, Michael Nefedov, Pieter J. de Jong, A. Francis Stewart, Allan Bradley
Nature.
Published in final edited form as: Nature. 2011 Jun 15; 474(7351): 337–342. Published online 2011 Jun 15. doi: 10.1038/nature10163
PMCID:
PMC3572410
10.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center