Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 5

1.
Magali Taulan, Francois Paquet, Angel Argiles, Jacques Demaille, Marie-Catherine Romey
BMC Genomics. 2006; 7: 2. Published online 2006 Jan 11. doi: 10.1186/1471-2164-7-2
PMCID:
PMC1363347
2.
Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Sumiharu Nagaoka, Nobuya Sasaki, Piero Carninci, Hideaki Konno, Junichi Akiyama, Katsuo Nishi, Tokuji Kitsunai, Hideo Tashiro, Mari Itoh, Noriko Sumi, Yoshiyuki Ishii, Shin Nakamura, Makoto Hazama, Tsutomu Nishine, Akira Harada, Rintaro Yamamoto, Hiroyuki Matsumoto, Sumito Sakaguchi, Takashi Ikegami, Katsuya Kashiwagi, Syuji Fujiwake, Kouji Inoue, Yoshiyuki Togawa, Masaki Izawa, Eiji Ohara, Masanori Watahiki, Yuko Yoneda, Tomokazu Ishikawa, Kaori Ozawa, Takumi Tanaka, Shuji Matsuura, Jun Kawai, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yorinao Inoue, Akira Kira, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Nov; 10(11): 1757–1771. doi: 10.1101/gr.152600
PMCID:
PMC310992
3.
Piero Carninci, Yuko Shibata, Norihito Hayatsu, Yuichi Sugahara, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Hideaki Konno, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Oct; 10(10): 1617–1630. doi: 10.1101/gr.145100
PMCID:
PMC310980
4.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241
5.
Sangita Sinha, Pekka Rappu, S. C. Lange, Pekka Mäntsälä, Howard Zalkin, Janet L. Smith
Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 Nov 9; 96(23): 13074–13079. doi: 10.1073/pnas.96.23.13074
PMCID:
PMC23902

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center