Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 7

1.
Shin-ichi Hashimoto, Katsumi Ogoshi, Atsushi Sasaki, Jun Abe, Wei Qu, Yoichiro Nakatani, Budrul Ahsan, Kenshiro Oshima, Francis H. W. Shand, Akio Ametani, Yutaka Suzuki, Shuichi Kaneko, Takashi Wada, Masahira Hattori, Sumio Sugano, Shinichi Morishita, Kouji Matsushima
J Immunol. 2013 Apr 15; 190(8): 4076–4091. Published online 2013 Mar 18. doi: 10.4049/jimmunol.1202267
PMCID:
PMC3619526
2.
Sarah D Schlatterer, Hyeon-sook Suh, Concepcion Conejero-Goldberg, Shufen Chen, Christopher M Acker, Sunhee C Lee, Peter Davies
J Neuroinflammation. 2012; 9: 208. Published online 2012 Aug 31. doi: 10.1186/1742-2094-9-208
PMCID:
PMC3488571
3.
Pascale Gaudet, Michael S. Livstone, Suzanna E. Lewis, Paul D. Thomas
Brief Bioinform. 2011 Sep; 12(5): 449–462. Published online 2011 Aug 27. doi: 10.1093/bib/bbr042
PMCID:
PMC3178059
4.
Ann-Marie Mallon, Laurens Wilming, Joseph Weekes, James G.R. Gilbert, Jennifer Ashurst, Sandrine Peyrefitte, Lucy Matthews, Matthew Cadman, Richard McKeone, Chris A. Sellick, Ruth Arkell, Marc R.M. Botcherby, Mark A. Strivens, R. Duncan Campbell, Simon Gregory, Paul Denny, John M. Hancock, Jane Rogers, Steve D.M. Brown
Genome Res. 2004 Oct; 14(10a): 1888–1901. doi: 10.1101/gr.2478604
PMCID:
PMC524412
5.
Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Sumiharu Nagaoka, Nobuya Sasaki, Piero Carninci, Hideaki Konno, Junichi Akiyama, Katsuo Nishi, Tokuji Kitsunai, Hideo Tashiro, Mari Itoh, Noriko Sumi, Yoshiyuki Ishii, Shin Nakamura, Makoto Hazama, Tsutomu Nishine, Akira Harada, Rintaro Yamamoto, Hiroyuki Matsumoto, Sumito Sakaguchi, Takashi Ikegami, Katsuya Kashiwagi, Syuji Fujiwake, Kouji Inoue, Yoshiyuki Togawa, Masaki Izawa, Eiji Ohara, Masanori Watahiki, Yuko Yoneda, Tomokazu Ishikawa, Kaori Ozawa, Takumi Tanaka, Shuji Matsuura, Jun Kawai, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yorinao Inoue, Akira Kira, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Nov; 10(11): 1757–1771. doi: 10.1101/gr.152600
PMCID:
PMC310992
6.
Piero Carninci, Yuko Shibata, Norihito Hayatsu, Yuichi Sugahara, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Hideaki Konno, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Oct; 10(10): 1617–1630. doi: 10.1101/gr.145100
PMCID:
PMC310980
7.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center