Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 8

1.
Liying Guo, Craig Martens, Daniel Bruno, Stephen F. Porcella, Hidehiro Yamane, Stephane M. Caucheteux, Jinfang Zhu, William E. Paul
Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 May 14; 110(20): E1849–E1856. Published online 2013 Apr 29. doi: 10.1073/pnas.1305070110
PMCID:
PMC3657794
2.
Yasuhiro Mochizuki, Riuko Ohashi, Takeshi Kawamura, Hiroko Iwanari, Tatsuhiko Kodama, Makoto Naito, Takao Hamakubo
J Biol Chem. 2013 Jan 11; 288(2): 1009–1021. Published online 2012 Nov 27. doi: 10.1074/jbc.M112.395087
PMCID:
PMC3542987
3.
Fuchou Tang, Catalin Barbacioru, Ellen Nordman, Siqin Bao, Caroline Lee, Xiaohui Wang, Brian B. Tuch, Edith Heard, Kaiqin Lao, M. Azim Surani
PLoS One. 2011; 6(6): e21208. Published online 2011 Jun 23. doi: 10.1371/journal.pone.0021208
PMCID:
PMC3121735
4.
Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Sumiharu Nagaoka, Nobuya Sasaki, Piero Carninci, Hideaki Konno, Junichi Akiyama, Katsuo Nishi, Tokuji Kitsunai, Hideo Tashiro, Mari Itoh, Noriko Sumi, Yoshiyuki Ishii, Shin Nakamura, Makoto Hazama, Tsutomu Nishine, Akira Harada, Rintaro Yamamoto, Hiroyuki Matsumoto, Sumito Sakaguchi, Takashi Ikegami, Katsuya Kashiwagi, Syuji Fujiwake, Kouji Inoue, Yoshiyuki Togawa, Masaki Izawa, Eiji Ohara, Masanori Watahiki, Yuko Yoneda, Tomokazu Ishikawa, Kaori Ozawa, Takumi Tanaka, Shuji Matsuura, Jun Kawai, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yorinao Inoue, Akira Kira, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Nov; 10(11): 1757–1771. doi: 10.1101/gr.152600
PMCID:
PMC310992
5.
Piero Carninci, Yuko Shibata, Norihito Hayatsu, Yuichi Sugahara, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Hideaki Konno, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Oct; 10(10): 1617–1630. doi: 10.1101/gr.145100
PMCID:
PMC310980
6.
Yasuhiro Mochizuki, Philip W. Majerus
Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Aug 19; 100(17): 9768–9773. Published online 2003 Jul 30. doi: 10.1073/pnas.1333958100
PMCID:
PMC187840
7.
Doug Stryke, Michiko Kawamoto, Conrad C. Huang, Susan J. Johns, Leslie A. King, Courtney A. Harper, Elaine C. Meng, Roy E. Lee, Alice Yee, Larry L'Italien, Pao-Tien Chuang, Stephen G. Young, William C. Skarnes, Patricia C. Babbitt, Thomas E. Ferrin
Nucleic Acids Res. 2003 Jan 1; 31(1): 278–281. doi: 10.1093/nar/gkg064
PMCID:
PMC165511
8.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center