Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 7

1.
Woo-Jin Lee, Jangsup Moon, Daejong Jeon, Yong-Won Shin, Jung-Suk Yoo, Dong-Kyu Park, Soon-Tae Lee, Keun-Hwa Jung, Kyung-Il Park, Ki-Young Jung, Manho Kim, Sang Kun Lee, Kon Chu
Sci Rep. 2019; 9: 11956. Published online 2019 Aug 16. doi: 10.1038/s41598-019-48471-z
PMCID:
PMC6697677
2.
Melissa T. Manners, Adam Ertel, Yuzhen Tian, Seena K. Ajit
Epigenetics Chromatin. 2016; 9: 23. Published online 2016 Jun 7. doi: 10.1186/s13072-016-0073-5
PMCID:
PMC4897807
3.
Hiroaki Kanouchi, Toshiaki Kakimoto, Hideya Nakano, Masahiro Suzuki, Yuji Nakai, Kazuhiro Shiozaki, Kohei Akikoka, Konosuke Otomaru, Masanobu Nagano, Mitsuharu Matsumoto
PLoS One. 2016; 11(3): e0150796. Published online 2016 Mar 4. doi: 10.1371/journal.pone.0150796
PMCID:
PMC4778952
4.
Leopoldo Aguilera-Aguirre, Koa Hosoki, Attila Bacsi, Zsolt Radák, Thomas G. Wood, Steven G. Widen, Sanjiv Sur, Bill T. Ameredes, Alfredo Saavedra-Molina, Allan R. Brasier, Xueqing Ba, Istvan Boldogh
Free Radic Biol Med.
Published in final edited form as: Free Radic Biol Med. 2015 Apr; 81: 107–118. Published online 2015 Jan 19. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2015.01.004
PMCID:
PMC4359954
5.
Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Sumiharu Nagaoka, Nobuya Sasaki, Piero Carninci, Hideaki Konno, Junichi Akiyama, Katsuo Nishi, Tokuji Kitsunai, Hideo Tashiro, Mari Itoh, Noriko Sumi, Yoshiyuki Ishii, Shin Nakamura, Makoto Hazama, Tsutomu Nishine, Akira Harada, Rintaro Yamamoto, Hiroyuki Matsumoto, Sumito Sakaguchi, Takashi Ikegami, Katsuya Kashiwagi, Syuji Fujiwake, Kouji Inoue, Yoshiyuki Togawa, Masaki Izawa, Eiji Ohara, Masanori Watahiki, Yuko Yoneda, Tomokazu Ishikawa, Kaori Ozawa, Takumi Tanaka, Shuji Matsuura, Jun Kawai, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yorinao Inoue, Akira Kira, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Nov; 10(11): 1757–1771. doi: 10.1101/gr.152600
PMCID:
PMC310992
6.
Piero Carninci, Yuko Shibata, Norihito Hayatsu, Yuichi Sugahara, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Hideaki Konno, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Oct; 10(10): 1617–1630. doi: 10.1101/gr.145100
PMCID:
PMC310980
7.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center