Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 7

1.
Chih-Hao Lu, Hsin-Yi Yeh, Guan-Chin Su, Kentaro Ito, Yumiko Kurokawa, Hiroshi Iwasaki, Peter Chi, Hung-Wen Li
Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Oct 23; 115(43): E10059–E10068. Published online 2018 Oct 8. doi: 10.1073/pnas.1812753115
PMCID:
PMC6205426
2.
Guan-Chin Su, Hsin-Yi Yeh, Sheng-Wei Lin, Chan-I Chung, Yu-Shan Huang, Yi-Chung Liu, Ping-Chiang Lyu, Peter Chi
Nucleic Acids Res. 2016 Jul 27; 44(13): 6242–6251. Published online 2016 Apr 30. doi: 10.1093/nar/gkw375
PMCID:
PMC5291256
3.
Shang-Pu Tsai, Guan-Chin Su, Sheng-Wei Lin, Chan-I. Chung, Xiaoyu Xue, Myun Hwa Dunlop, Yufuko Akamatsu, Maria Jasin, Patrick Sung, Peter Chi
Nucleic Acids Res. 2012 Aug; 40(14): 6558–6569. Published online 2012 Apr 9. doi: 10.1093/nar/gks305
PMCID:
PMC3413116
4.
Yufuko Akamatsu, Maria Jasin
PLoS Genet. 2010 Oct; 6(10): e1001160. Published online 2010 Oct 14. doi: 10.1371/journal.pgen.1001160
PMCID:
PMC2954829
5.
Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Sumiharu Nagaoka, Nobuya Sasaki, Piero Carninci, Hideaki Konno, Junichi Akiyama, Katsuo Nishi, Tokuji Kitsunai, Hideo Tashiro, Mari Itoh, Noriko Sumi, Yoshiyuki Ishii, Shin Nakamura, Makoto Hazama, Tsutomu Nishine, Akira Harada, Rintaro Yamamoto, Hiroyuki Matsumoto, Sumito Sakaguchi, Takashi Ikegami, Katsuya Kashiwagi, Syuji Fujiwake, Kouji Inoue, Yoshiyuki Togawa, Masaki Izawa, Eiji Ohara, Masanori Watahiki, Yuko Yoneda, Tomokazu Ishikawa, Kaori Ozawa, Takumi Tanaka, Shuji Matsuura, Jun Kawai, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yorinao Inoue, Akira Kira, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Nov; 10(11): 1757–1771. doi: 10.1101/gr.152600
PMCID:
PMC310992
6.
Piero Carninci, Yuko Shibata, Norihito Hayatsu, Yuichi Sugahara, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Hideaki Konno, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Oct; 10(10): 1617–1630. doi: 10.1101/gr.145100
PMCID:
PMC310980
7.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center