Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from GEO Profiles

Items: 7

1.
Jennifer Schmahl, Kamran Rizzolo, Philippe Soriano
Genes Dev. 2008 Dec 1; 22(23): 3255–3267. doi: 10.1101/gad.1723908
PMCID:
PMC2600765
2.
Yulan Piao, Naomi T. Ko, Meng K. Lim, Minoru S.H. Ko
Genome Res. 2001 Sep; 11(9): 1553–1558. doi: 10.1101/gr.185501
PMCID:
PMC311119
3.
Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Katsunori Aizawa, Sumiharu Nagaoka, Nobuya Sasaki, Piero Carninci, Hideaki Konno, Junichi Akiyama, Katsuo Nishi, Tokuji Kitsunai, Hideo Tashiro, Mari Itoh, Noriko Sumi, Yoshiyuki Ishii, Shin Nakamura, Makoto Hazama, Tsutomu Nishine, Akira Harada, Rintaro Yamamoto, Hiroyuki Matsumoto, Sumito Sakaguchi, Takashi Ikegami, Katsuya Kashiwagi, Syuji Fujiwake, Kouji Inoue, Yoshiyuki Togawa, Masaki Izawa, Eiji Ohara, Masanori Watahiki, Yuko Yoneda, Tomokazu Ishikawa, Kaori Ozawa, Takumi Tanaka, Shuji Matsuura, Jun Kawai, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yorinao Inoue, Akira Kira, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Nov; 10(11): 1757–1771. doi: 10.1101/gr.152600
PMCID:
PMC310992
4.
Piero Carninci, Yuko Shibata, Norihito Hayatsu, Yuichi Sugahara, Kazuhiro Shibata, Masayoshi Itoh, Hideaki Konno, Yasushi Okazaki, Masami Muramatsu, Yoshihide Hayashizaki
Genome Res. 2000 Oct; 10(10): 1617–1630. doi: 10.1101/gr.145100
PMCID:
PMC310980
5.
Doug Stryke, Michiko Kawamoto, Conrad C. Huang, Susan J. Johns, Leslie A. King, Courtney A. Harper, Elaine C. Meng, Roy E. Lee, Alice Yee, Larry L'Italien, Pao-Tien Chuang, Stephen G. Young, William C. Skarnes, Patricia C. Babbitt, Thomas E. Ferrin
Nucleic Acids Res. 2003 Jan 1; 31(1): 278–281. doi: 10.1093/nar/gkg064
PMCID:
PMC165511
6.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241
7.
Tetsuya S. Tanaka, Saied A. Jaradat, Meng K. Lim, George J. Kargul, Xiaohong Wang, Marija J. Grahovac, Serafino Pantano, Yuri Sano, Yulan Piao, Ramaiah Nagaraja, Hirofumi Doi, William H. Wood, III, Kevin G. Becker, Minoru S. H. Ko
Proc Natl Acad Sci U S A. 2000 Aug 1; 97(16): 9127–9132. doi: 10.1073/pnas.97.16.9127
PMCID:
PMC16833

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center