Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 8

1.
Bo Lv, Qin An, Qiao Zeng, Xunyi Zhang, Ping Lu, Yanqiu Wang, Xianmin Zhu, Yazhong Ji, Guoping Fan, Zhigang Xue
PLoS Biol. 2019 Oct; 17(10): e3000187. Published online 2019 Oct 9. doi: 10.1371/journal.pbio.3000187
PMCID:
PMC6802852
2.
Huilin Xie, Erge Zhang, Nanchao Hong, Qihua Fu, Fen Li, Sun Chen, Yu Yu, Kun Sun
Hum Genomics. 2018; 12: 44. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1186/s40246-018-0176-0
PMCID:
PMC6142335
3.
M Bamshad, T Le, W S Watkins, M E Dixon, B E Kramer, A D Roeder, J C Carey, S Root, A Schinzel, L Van Maldergem, R J Gardner, R C Lin, C E Seidman, J G Seidman, R Wallerstein, E Moran, R Sutphen, C E Campbell, L B Jorde
Am J Hum Genet. 1999 Jun; 64(6): 1550–1562. doi: 10.1086/302417
PMCID:
PMC1377898
4.
Ming-liang He, Leng Wen, Christine E. Campbell, Jane Y. Wu, Yi Rao
Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 Aug 31; 96(18): 10212–10217. doi: 10.1073/pnas.96.18.10212
PMCID:
PMC17868
5.
Elena Galazzi, Paolo Duminuco, Mirella Moro, Fabiana Guizzardi, Nicoletta Marazzi, Alessandro Sartorio, Sabrina Avignone, Marco Bonomi, Luca Persani, Maria Teresa Bonati
Endocr Connect. 2018 Dec; 7(12): 1432–1441. Published online 2018 Nov 23. doi: 10.1530/EC-18-0486
PMCID:
PMC6300862
6.
Liang Dong, Qi Dong, Ying Chen, Yichen Li, Bao Zhang, Fanghang Zhou, Xiaoming Lyu, George G. Chen, Paul Lai, Hsiang-fu Kung, Ming-Liang He
Signal Transduct Target Ther. 2018; 3: 22. Published online 2018 Aug 24. doi: 10.1038/s41392-018-0025-6
PMCID:
PMC6107554
7.
C. J. J. Boogerd, L. Y. E. Wong, M. van den Boogaard, M. L. Bakker, F. Tessadori, J. Bakkers, P. A. C. ‘t Hoen, A. F. Moorman, V. M. Christoffels, P. Barnett
Cell Mol Life Sci. 2011; 68(23): 3949–3961. Published online 2011 May 3. doi: 10.1007/s00018-011-0693-7
PMCID:
PMC3214269
8.
Yuanxiang Zhao, Sheng Ding
Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Jun 5; 104(23): 9673–9678. Published online 2007 May 29. doi: 10.1073/pnas.0703407104
PMCID:
PMC1887565

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center