Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Protein

Items: 4

1.
Bo Lv, Qin An, Qiao Zeng, Xunyi Zhang, Ping Lu, Yanqiu Wang, Xianmin Zhu, Yazhong Ji, Guoping Fan, Zhigang Xue
PLoS Biol. 2019 Oct; 17(10): e3000187. Published online 2019 Oct 9. doi: 10.1371/journal.pbio.3000187
PMCID:
PMC6802852
2.
Huilin Xie, Erge Zhang, Nanchao Hong, Qihua Fu, Fen Li, Sun Chen, Yu Yu, Kun Sun
Hum Genomics. 2018; 12: 44. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1186/s40246-018-0176-0
PMCID:
PMC6142335
3.
M Bamshad, T Le, W S Watkins, M E Dixon, B E Kramer, A D Roeder, J C Carey, S Root, A Schinzel, L Van Maldergem, R J Gardner, R C Lin, C E Seidman, J G Seidman, R Wallerstein, E Moran, R Sutphen, C E Campbell, L B Jorde
Am J Hum Genet. 1999 Jun; 64(6): 1550–1562. doi: 10.1086/302417
PMCID:
PMC1377898
4.
Ming-liang He, Leng Wen, Christine E. Campbell, Jane Y. Wu, Yi Rao
Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 Aug 31; 96(18): 10212–10217. doi: 10.1073/pnas.96.18.10212
PMCID:
PMC17868

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center