Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Protein

Items: 7

1.
Hualong Wang, Xia Liu, Shengdi Chen, Keqiang Ye
Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Dec 26; 115(52): E12427–E12434. Published online 2018 Dec 10. doi: 10.1073/pnas.1815915115
PMCID:
PMC6310855
2.
Zhi-Hao Wang, Pai Liu, Xia Liu, Shan Ping Yu, Jian-Zhi Wang, Keqiang Ye
J Exp Med. 2018 Dec 3; 215(12): 3038–3056. doi: 10.1084/jem.20180539
PMCID:
PMC6279401
3.
Zhi-Hao Wang, Wanqiang Wu, Seong Su Kang, Xia Liu, Zhiping Wu, Junmin Peng, Shan Ping Yu, Fredric P. Manfredsson, Ivette M. Sandoval, Xuebo Liu, Jian-Zhi Wang, Keqiang Ye
JCI Insight. 2018 Aug 23; 3(16): e99007. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1172/jci.insight.99007
PMCID:
PMC6141178
4.
J M Chen, P M Dando, R A Stevens, M Fortunato, A J Barrett
Biochem J. 1998 Oct 1; 335(Pt 1): 111–117. doi: 10.1042/bj3350111
PMCID:
PMC1219758
5.
Yulan Piao, Naomi T. Ko, Meng K. Lim, Minoru S.H. Ko
Genome Res. 2001 Sep; 11(9): 1553–1558. doi: 10.1101/gr.185501
PMCID:
PMC311119
6.
Sookkasem Khositseth, Trairak Pisitkun, Dane H. Slentz, Guanghui Wang, Jason D. Hoffert, Mark A. Knepper, Ming-Jiun Yu
Mol Cell Proteomics. 2011 Jan; 10(1): M110.004036. Published online 2010 Oct 12. doi: 10.1074/mcp.M110.004036
PMCID:
PMC3013460
7.
Binhui Wu, Jing Yin, Catherine Texier, Michaël Roussel, Kevin Shyong-Wei Tan
J Biol Chem. 2010 Jan 15; 285(3): 1790–1798. Published online 2009 Nov 13. doi: 10.1074/jbc.M109.049064
PMCID:
PMC2804337

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center