U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 4730546

1.
Liming Li, Wenpeng Huang, Ping Hou, Weiwei Li, Menyun Feng, Yiyang Liu, Jianbo Gao
Front Oncol. 2022; 12: 872814. Published online 2022 Sep 15. doi: 10.3389/fonc.2022.872814
PMCID:
PMC9522524
2.
Jianwei Feng, Xinyue Meng
Front Pharmacol. 2022; 13: 946811. Published online 2022 Sep 15. doi: 10.3389/fphar.2022.946811
PMCID:
PMC9522521
3.
Shunlian Fu, Lisha Sun, Yiding Chen, Qian Zhou, Lijun Yuan, Zinan Li, Qiu Chen
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 6108772. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/6108772
PMCID:
PMC9522518
4.
Hao Zhang, Feng-Qing Yang, Jian-Li Gao
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 4430050. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/4430050
PMCID:
PMC9522516
5.
Feng Li, Yali Yuan, Di Wu, Junxiang Li, Haixiao Han, Xiaohong Li, Liming Hu, Runhua Chen, Yupu Yao, Yao Jiao, Huihui Chen, Tangyou Mao, Chune Xie
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 9647003. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/9647003
PMCID:
PMC9522514
6.
Wenpeng Zhang
Comput Intell Neurosci. 2022; 2022: 9592376. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/9592376
PMCID:
PMC9522512
7.
Javad Jafarzadeh, Hossein Amoozad Khalili, Naghi Shoja
Comput Intell Neurosci. 2022; 2022: 1334081. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/1334081
PMCID:
PMC9522510
8.
Yanyan Li, Weilong Peng, Keke Tang, Meie Fang
Comput Intell Neurosci. 2022; 2022: 5903514. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/5903514
PMCID:
PMC9522507
9.
Xiaolin Gu, Tingting Li, Junzeng Si, Longfei Gao, Yan Li, Aiqin Qi
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 4661687. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/4661687
PMCID:
PMC9522505
10.
Denise B. Gomes, Patrícia Z. Serpa, Daniela Miorando, Maria Eduarda D. C. Zanatta, Camila S. Carteri, Lincon B. Somensi, Larissa Venzon, Ana C. Santos, Tauani C. S. França, Luísa M. Silva, Walter A. Roman Junior
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 1041656. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/1041656
PMCID:
PMC9522501
11.
Hui Zhang, Hong Fu, Hongzhi Fang, Qing Deng, Hao Huang, Dingyu Hou, Miaomiao Wang, Quanzhou Yao, Qiqi Si, Rui Chen, Linke Li, Jie Weng, Tailin Guo, Mengyuan Wang
Stem Cells Int. 2022; 2022: 5015856. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/5015856
PMCID:
PMC9522499
12.
Jun Li, Haoyu Gao, Beibei Chen, Li Li, Qianqing Wang, Zhihui Gao
Stem Cells Int. 2022; 2022: 4041550. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/4041550
PMCID:
PMC9522497
13.
Chenyang Xiao
Comput Intell Neurosci. 2022; 2022: 3829623. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/3829623
PMCID:
PMC9522495
14.
Shaoze Zhang
Comput Intell Neurosci. 2022; 2022: 9040349. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/9040349
PMCID:
PMC9522493
15.
Xiaoxia Ding, Lele Chen, Danfeng Xu, Yong Yu, Xiaohua Tao, Yibin Fan, Youming Huang
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 3261300. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/3261300
PMCID:
PMC9522491
16.
RuiYao Zhang
Comput Intell Neurosci. 2022; 2022: 1217846. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/1217846
PMCID:
PMC9522489
17.
Mariam Sultana, Fareeha Sami Khan, M. Khalid, Areej A. Al-moneef, Ali Hasan Ali, Omar Bazighifan
Comput Intell Neurosci. 2022; 2022: 9957514. Published online 2022 Sep 22. doi: 10.1155/2022/9957514
PMCID:
PMC9522487
18.
Wen Bao, Deqing Wu, Wei Han, Rui Kong, Nan Wang, Jie Lu
Int J Gen Med. 2022; 15: 7511–7521. Published online 2022 Sep 25. doi: 10.2147/IJGM.S383780
PMCID:
PMC9522486
19.
Mimily Harsono, Sandeep Chilakala, Shiva Bohn, Eniko K. Pivnick, Massroor Pourcyrous
AJP Rep. 2022 Jul; 12(3): e139–e143. Published online 2022 Sep 29. doi: 10.1055/a-1883-0140
PMCID:
PMC9522484
20.
Hafsa Yousif Solayman Essa, Gunay Kusaf, Ozel Yuruker, Rasime Kalkan
Glob Med Genet. 2022 Sep; 9(3): 258–262. Published online 2022 Sep 29. doi: 10.1055/s-0042-1757404
PMCID:
PMC9522482

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center