U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 8

1.
Phil Senter, John G. Moch
PeerJ. 2015; 3: e1439. Published online 2015 Nov 24. doi: 10.7717/peerj.1439
PMCID:
PMC4662599
2.
Jennifer K. Frey
PeerJ. 2015; 3: e1138. Published online 2015 Aug 6. doi: 10.7717/peerj.1138
PMCID:
PMC4540022
3.
David R. J. Pleydell, Yu Rong Yang, F. Mark Danson, Francis Raoul, Philip S. Craig, Donald P. McManus, Dominique A. Vuitton, Qian Wang, Patrick Giraudoux
PLoS Negl Trop Dis. 2008 Sep; 2(9): e287. Published online 2008 Sep 3. doi: 10.1371/journal.pntd.0000287
PMCID:
PMC2565701
4.
Xinyuan Cui, Kewei Fan, Xianghui Liang, Wenjie Gong, Wu Chen, Biao He, Xiaoyuan Chen, Hai Wang, Xiao Wang, Ping Zhang, Xingbang Lu, Rujian Chen, Kaixiong Lin, Jiameng Liu, Junqiong Zhai, Ding Xiang Liu, Fen Shan, Yuqi Li, Rui Ai Chen, Huifang Meng, Xiaobing Li, Shijiang Mi, Jianfeng Jiang, Niu Zhou, Zujin Chen, Jie-Jian Zou, Deyan Ge, Qisen Yang, Kai He, Tengteng Chen, Ya-Jiang Wu, Haoran Lu, David M. Irwin, Xuejuan Shen, Yuanjia Hu, Xiaoman Lu, Chan Ding, Yi Guan, Changchun Tu, Yongyi Shen
Nat Commun. 2023; 14: 2488. Published online 2023 Apr 29. doi: 10.1038/s41467-023-38202-4
PMCID:
PMC10148632
5.
Juan Yu, Qingduo Li, Liang Lu, Shoujiang Li, Xiuping Song, Dongmei Li, Huaxiang Rao
Sci Rep. 2022; 12: 6996. Published online 2022 Apr 29. doi: 10.1038/s41598-022-11419-x
PMCID:
PMC9054800
6.
Osman İbiş
PeerJ. 2020; 8: e9569. Published online 2020 Jul 16. doi: 10.7717/peerj.9569
PMCID:
PMC7369027
7.
Jean-Pierre Quéré, Francis Raoul, Vladimir Aniskin, Marie-Claude Durette-Desset, Patrick Giraudoux
Mamm Biol.
Published in final edited form as: Mamm Biol. 2009 Nov 1; 74(6): 507–513. doi: 10.1016/j.mambio.2009.04.003
PMCID:
PMC2801923
8.
Amélie Vaniscotte, David Pleydell, Francis Raoul, Jean Pierre Quéré, Qiu Jiamin, Qian Wang, Li Tiaoying, Nadine Bernard, Michael Coeurdassier, Pierre Delattre, Kenichi Takahashi, Jean-Christophe Weidmann, Patrick Giraudoux
Ecol Modell.
Published in final edited form as: Ecol Modell. 2009 May 17; 220(9-10): 1218–1231. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2009.02.019
PMCID:
PMC2702787

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center