U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 149

1.
Ziyan Yu, Zongshuai Gao, Yun Zeng, Mingyou Li, Gangchun Xu, Mingchun Ren, Yunxia Zhu, Dong Liu
Front Mol Biosci. 2024; 11: 1361386. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.3389/fmolb.2024.1361386
PMCID:
PMC11043543
2.
Worawan Panpipat, Thinnaphop Chumin, Porntip Thongkam, Pattaraporn Pinthong, Kalidas Shetty, Manat Chaijan
Foods. 2024 Feb; 13(4): 546. Published online 2024 Feb 10. doi: 10.3390/foods13040546
PMCID:
PMC10887992
3.
Yanchun Sun, Chuanye Geng, Wenzhi Liu, Yingjie Liu, Lu Ding, Peng Wang
Antioxidants (Basel) 2024 Feb; 13(2): 170. Published online 2024 Jan 29. doi: 10.3390/antiox13020170
PMCID:
PMC10885916
4.
Qing Liu, Yuxing Li, Yang Cao, Libo Gu, Tongyao Li, Yu Liu, Jing Song, Weiwei Wang, Xianzong Wang, Bugao Li, Shaozhen Liu
Animals (Basel) 2024 Jan; 14(2): 246. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.3390/ani14020246
PMCID:
PMC10812553
5.
Mehdi Nikoo, Joe M. Regenstein, Mehran Yasemi
Foods. 2023 Dec; 12(24): 4470. Published online 2023 Dec 13. doi: 10.3390/foods12244470
PMCID:
PMC10743304
6.
Yulong Gong, Longwei Xi, Yulong Liu, Qisheng Lu, Zhimin Zhang, Haokun Liu, Junyan Jin, Yunxia Yang, Xiaoming Zhu, Shouqi Xie, Dong Han
Aquac Nutr. 2023; 2023: 6672985. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.1155/2023/6672985
PMCID:
PMC10374375
7.
Qingqing Hu, Yingqiu Pan, Huili Xia, Kexin Yu, Yian Yao, Feng Guan
Molecules. 2023 Jul; 28(13): 5046. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.3390/molecules28135046
PMCID:
PMC10343275
8.
Qian-Qian Li, Jing Zhang, Hong-Yang Wang, Su-Fang Niu, Ren-Xie Wu, Bao-Gui Tang, Qing-Hua Wang, Zhen-Bang Liang, Yan-Shan Liang
Animals (Basel) 2023 Jul; 13(13): 2053. Published online 2023 Jun 21. doi: 10.3390/ani13132053
PMCID:
PMC10339912
9.
Weixu Diao, Rui Jia, Yiran Hou, Yin Dong, Bing Li, Jian Zhu
Animals (Basel) 2023 Jun; 13(11): 1721. Published online 2023 May 23. doi: 10.3390/ani13111721
PMCID:
PMC10251942
10.
Qiaohua Luo, Rendong Qian, Zongsheng Qiu, Fernando Y. Yamamoto, Yingying Du, Xiaowen Lin, Jianhua Zhao, Qiyou Xu
Front Immunol. 2023; 14: 1140012. Published online 2023 Apr 28. doi: 10.3389/fimmu.2023.1140012
PMCID:
PMC10179059
11.
Xiaoze Xie, Xiaofang Liang, Hao Wang, Qiang Zhu, Junjun Wang, Ying Chang, Eric Leclercq, Min Xue, Jie Wang
Anim Nutr. 2023 Jun; 13: 302–312. Published online 2023 Mar 7. doi: 10.1016/j.aninu.2023.02.011
PMCID:
PMC10165182
12.
Mannur Ismail Shaik, Intan Nordiana Md Nor, Norizah Mhd Sarbon
Gels. 2023 Apr; 9(4): 300. Published online 2023 Apr 3. doi: 10.3390/gels9040300
PMCID:
PMC10137522
13.
Chang’an Wang, Zhigang Zhao, Shaoxia Lu, Yang Liu, Shicheng Han, Haibo Jiang, Yuhong Yang, Hongbai Liu
Biology (Basel) 2023 Apr; 12(4): 490. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.3390/biology12040490
PMCID:
PMC10135981
14.
Nana Zhao, Xianqing Yang, Yujin Li, Haohao Wu, Yiping Chen, Ruichang Gao, Feng Xiao, Fan Bai, Jinlin Wang, Zunying Liu, Xin Gao, Yuanhui Zhao
Mar Life Sci Technol. 2022 Feb; 4(1): 117–126. Published online 2021 Aug 23. doi: 10.1007/s42995-021-00112-z
PMCID:
PMC10077221
15.
Zahra Rajabimashhadi, Nunzia Gallo, Luca Salvatore, Francesca Lionetto
Polymers (Basel) 2023 Feb; 15(3): 544. Published online 2023 Jan 20. doi: 10.3390/polym15030544
PMCID:
PMC9920587
16.
Shubo Jin, Lingbo Ma, Hongtuo Fu
Front Genet. 2023; 14: 1127764. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.3389/fgene.2023.1127764
PMCID:
PMC9900131
17.
B. Mendoza-Garfias, J. G. García-Teh, J. M. Caspeta-Mandujano, V. M. Vidal-Martínez, D. I. Hernández-Mena
Helminthologia. 2022 Sep; 59(3): 284–300. Published online 2022 Dec 17. doi: 10.2478/helm-2022-0029
PMCID:
PMC9831523
18.
Yi-Hsieng Samuel Wu, Yi-Chen Chen
J Food Drug Anal. 2022; 30(2): 172–184. Published online 2022 Jun 15. doi: 10.38212/2224-6614.3408
PMCID:
PMC9635901
19.
Mengwei Zhang, Mingyang Xue, Zidong Xiao, Wei Liu, Nan Jiang, Yan Meng, Yuding Fan, Xiaoling Liu, Yong Zhou
Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 1029692. Published online 2022 Oct 6. doi: 10.3389/fcimb.2022.1029692
PMCID:
PMC9582232
20.
Xiujuan Zhang, Wenhua Wu, Jiabin Zhou, Linmiao Li, Haiying Jiang, Jinping Chen
Front Zool. 2022; 19: 23. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.1186/s12983-022-00469-6
PMCID:
PMC9511750

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center