Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 6

1.
Xin-Xu Zhao, Zhong-Wan Piao, Qiao-Jiang Yang, Qi Zhang, Qian-Qian Yao, Jun-Sheng Zhang, Zhu Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(7): 1805–1807. Published online 2021 May 31. doi: 10.1080/23802359.2021.1934137
PMCID:
PMC8174475
2.
Huan Du, Ting-ting Kuang, Shuang Qiu, Tong Xu, Chen-Lei Gang Huan, Gang Fan, Yi Zhang
Chin Med. 2019; 14: 31. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.1186/s13020-019-0253-x
PMCID:
PMC6743172
3.
Jing Huang, Wang Lin, Dandan Wu, Lifeng Cai, Xiumei Wang, Jianhui Huang
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2217–2218. Published online 2019 Jul 11. doi: 10.1080/23802359.2019.1624643
PMCID:
PMC7687388
4.
Qi Li, Hai-Jiao Li, Tong Xu, Huan Du, Chen-Lei Huan Gang, Gang Fan, Yi Zhang
Front Pharmacol. 2018; 9: 29. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.3389/fphar.2018.00029
PMCID:
PMC5797630
5.
Matthew A Lemay, Philippe Henry, Clayton T Lamb, Kelsey M Robson, Michael A Russello
BMC Genomics. 2013; 14: 311. Published online 2013 May 10. doi: 10.1186/1471-2164-14-311
PMCID:
PMC3662648
6.
Yu-Jiao He, Yong-Gui Ma, Gong-Hua Lin, Tong-Zuo Zhang, Jian-Ping Su
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(2): 852–853. Published online 2018 Sep 10. doi: 10.1080/23802359.2018.1450663
PMCID:
PMC7800179

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center