U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 10

1.
Günter Vogt
Epigenomes. 2023 Mar; 7(1): 1. Published online 2022 Dec 26. doi: 10.3390/epigenomes7010001
PMCID:
PMC9844400
2.
Qiuhua Yang, Qi Lin, Jianshao Wu, Fuyuan Yang, Hui Ge, Denggao Qiu, Zhongqin Li, Zhen Lu, Shengkang Li, Chen Zhou
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3244–3245. Published online 2019 Sep 25. doi: 10.1080/23802359.2019.1669502
PMCID:
PMC7707333
3.
Sofia-Eléna Motuhi, Mohamed Mehiri, Claude Elisabeth Payri, Stéphane La Barre, Stéphane Bach
Mar Drugs. 2016 Mar; 14(3): 58. Published online 2016 Mar 16. doi: 10.3390/md14030058
PMCID:
PMC4820312
4.
Thomas W. Kammer, Colin D. Sumrall, Samuel Zamora, William I. Ausich, Bradley Deline
PLoS One. 2013; 8(11): e77989. Published online 2013 Nov 11. doi: 10.1371/journal.pone.0077989
PMCID:
PMC3823914
5.
Andrew B. Smith, Samuel Zamora
Proc Biol Sci. 2013 Aug 22; 280(1765): 20131197. doi: 10.1098/rspb.2013.1197
PMCID:
PMC3712455
6.
Long Zhang, Jian He, Peipei Tan, Zhen Gong, Shiyu Qian, Yuanyuan Miao, Han-Yu Zhang, Guangxian Tu, Qi Chen, Qiqi Zhong, Guanzhu Han, Jianguo He, Muhua Wang
Commun Biol. 2022; 5: 224. Published online 2022 Mar 10. doi: 10.1038/s42003-022-03176-4
PMCID:
PMC8913654
7.
Shaobo Ma, Huixian Zhang, Xin Wang, Jianping Yin, Pingping Shen, Qiang Lin
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2283–2284. Published online 2019 Jul 11. doi: 10.1080/23802359.2019.1627923
PMCID:
PMC7687491
8.
Imtiaj Hasan, Marco Gerdol, Yuki Fujii, Yasuhiro Ozeki
Mar Drugs. 2019 Feb; 17(2): 136. Published online 2019 Feb 25. doi: 10.3390/md17020136
PMCID:
PMC6409975
9.
Ana B. Christensen, Joseph L. Herman, Maurice R. Elphick, Kord M. Kober, Daniel Janies, Gregorio Linchangco, Dean C. Semmens, Xavier Bailly, Serge N. Vinogradov, David Hoogewijs
PLoS One. 2015; 10(8): e0129668. Published online 2015 Aug 6. doi: 10.1371/journal.pone.0129668
PMCID:
PMC4527676
10.
Mariko Kondo, Koji Akasaka
Curr Genomics. 2012 Apr; 13(2): 134–143. Published online 2012 Apr. doi: 10.2174/138920212799860643
PMCID:
PMC3308324

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center