U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 869

1.
Jingying Zhao, Xiaohua Duan, Shixiong Yan, Yong Liu, Kun Wang, Mei Hu, Qian Chai, Lixian Liu, Changrong Ge, Junjing Jia, Tengfei Dou
Poult Sci. 2023 Nov; 102(11): 103044. Published online 2023 Aug 21. doi: 10.1016/j.psj.2023.103044
PMCID:
PMC10507442
2.
Jun Jian, Dan Wang, Yufeng Xiong, Jingsong Wang, Qingyuan Zheng, Zhengyu Jiang, Jiacheng Zhong, Song Yang, Lei Wang
Acta Cir Bras. 2023; 38: e382523. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.1590/acb382523
PMCID:
PMC10403246
3.
Yuan Gao, Xiaoxia Wu, Ning Zhao, Dong Bai
Front Pharmacol. 2023; 14: 1152858. Published online 2023 Jul 19. doi: 10.3389/fphar.2023.1152858
PMCID:
PMC10395102
4.
Febrimarsa, Sebastian G Gornik, Sofia N Barreira, Miguel Salinas‐Saavedra, Christine E Schnitzler, Andreas D Baxevanis, Uri Frank
EMBO J. 2023 Aug; 42(15): e112934. Published online 2023 Jul 4. doi: 10.15252/embj.2022112934
PMCID:
PMC10390872
5.
Ekin Akoglu
PeerJ. 2023; 11: e15649. Published online 2023 Jul 11. doi: 10.7717/peerj.15649
PMCID:
PMC10348305
6.
Alexey V. Golikov, Julian B. Stauffer, Sophie V. Schindler, James Taylor, Lilian Boehringer, Autun Purser, Rushan M. Sabirov, Henk-Jan Hoving
Proc Biol Sci. June 28, 2023; 290(2001): 20230640. Published online June 28, 2023. doi: 10.1098/rspb.2023.0640
PMCID:
PMC10291714
7.
Xianglong Meng, Xiaoqin Liu, Jiaying Tan, Qi Sheng, Dingbang Zhang, Bin Li, Jia Zhang, Fayun Zhang, Hongzhou Chen, Tao Cui, Minghao Li, Shuosheng Zhang
Chin Med. 2023; 18: 75. Published online 2023 Jun 22. doi: 10.1186/s13020-023-00783-z
PMCID:
PMC10288731
8.
Labib Rouhana, Allison Edgar, Fredrik Hugosson, Valeria Dountcheva, Mark Q Martindale, Joseph F Ryan
Mol Biol Evol. 2023 Jun; 40(6): msad137. Published online 2023 Jun 8. doi: 10.1093/molbev/msad137
PMCID:
PMC10284499
9.
Tigran P. Norekian, Leonid L. Moroz
Front Neurosci. 2023; 17: 1125476. Published online 2023 Jun 2. doi: 10.3389/fnins.2023.1125476
PMCID:
PMC10272528
10.
Zhenyu Wu, Zhouxin Yang, Luying Liu, Yong Xiao
Front Pharmacol. 2023; 14: 1188215. Published online 2023 May 30. doi: 10.3389/fphar.2023.1188215
PMCID:
PMC10266108
11.
A. Yu. Perevaryukha
Tech Phys. 2023 Jun 10 : 1–11. doi: 10.1134/S106378422301005X [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC10257170
12.
Darrin T. Schultz, Steven H. D. Haddock, Jessen V. Bredeson, Richard E. Green, Oleg Simakov, Daniel S. Rokhsar
Nature. 2023; 618(7963): 110–117. Published online 2023 May 17. doi: 10.1038/s41586-023-05936-6
PMCID:
PMC10232365
13.
Wen Zhu, Wen Zhang, Feng Yang, Min Cai, Xiangting Li, Yijin Xiang, Jun Xiang, Yunke Yang, Dingfang Cai
Front Neurol. 2023; 14: 1108494. Published online 2023 May 12. doi: 10.3389/fneur.2023.1108494
PMCID:
PMC10213669
14.
Jian Xie, Chaoqun Luo, Xingwu Yang, Yan Ren, Xingsheng Zhang, Haoran Chen, Yongxia Zhao, Sha Liu, Faming Wu
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 18. Published online 2023 May 20. doi: 10.1186/s13002-023-00585-5
PMCID:
PMC10199607
15.
Tigran P. Norekian, Leonid L. Moroz
Version 1. bioRxiv. Preprint. 2023 Apr 28. doi: 10.1101/2023.04.27.538508
PMCID:
PMC10168380
16.
Fanny Rusman, Noelia Floridia-Yapur, Anahí G Díaz, Tatiana Ponce, Patricio Diosque, Nicolás Tomasini
Mol Biol Evol. 2023 Apr; 40(4): msad081. Published online 2023 Apr 8. doi: 10.1093/molbev/msad081
PMCID:
PMC10118304
17.
Haochen Wang, Jianbang Su, Minghao Yu, Yang Xia, Yingliang Wei
Front Pharmacol. 2023; 14: 1169019. Published online 2023 Apr 6. doi: 10.3389/fphar.2023.1169019
PMCID:
PMC10117990
18.
Jing Tian, Mengjie Cai, Shenyi Jin, Qingguang Chen, Jiahui Xu, Qiuyue Guo, Zihui Yan, Xu Han, Hao Lu
Pharm Biol. 2023; 61(1): 647–656. Published online 2023 Apr 11. doi: 10.1080/13880209.2023.2188549
PMCID:
PMC10101667
19.
Ingrida Olendraite, Katherine Brown, Andrew E Firth
Mol Biol Evol. 2023 Apr; 40(4): msad060. Published online 2023 Apr 4. doi: 10.1093/molbev/msad060
PMCID:
PMC10101049
20.
Zainab Alqaidoom, Phi‐Yen Nguyen, Maryam Awadh, Matthew J. Page
Res Synth Methods. 2023 Jan; 14(1): 52–67. Published online 2022 Jul 28. doi: 10.1002/jrsm.1583
PMCID:
PMC10087877

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center