U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 22578

1.
Sergi Maicas, José Juan Mateo
Microorganisms. 2023 May; 11(5): 1178. Published online 2023 Apr 30. doi: 10.3390/microorganisms11051178
PMCID:
PMC10224428
2.
Huan Gao, Ye Yu, Yaqi Lv, Deao Wang, Haonan Li, Zhe Li, Yuchen Zhang, Lan Chen, Jing Leng
Microorganisms. 2023 May; 11(5): 1098. Published online 2023 Apr 22. doi: 10.3390/microorganisms11051098
PMCID:
PMC10223140
3.
Nunzio A. Fazio, Nunziatina Russo, Paola Foti, Alessandra Pino, Cinzia Caggia, Cinzia L. Randazzo
Microorganisms. 2023 May; 11(5): 1338. Published online 2023 May 19. doi: 10.3390/microorganisms11051338
PMCID:
PMC10222344
4.
Di Liu, Zhiqin Lun, Ning Liu, Guixin Yuan, Xingbin Wang, Shanshan Li, You-Liang Peng, Xunli Lu
J Fungi (Basel) 2023 May; 9(5): 574. Published online 2023 May 15. doi: 10.3390/jof9050574
PMCID:
PMC10219149
5.
Veronika Urbanikova, Young-Kyoung Park, Daniela Krajciova, Mehdi Tachekort, Milan Certik, Ioana Grigoras, Roman Holic, Jean-Marc Nicaud, Peter Gajdos
Int J Mol Sci. 2023 May; 24(10): 8823. Published online 2023 May 16. doi: 10.3390/ijms24108823
PMCID:
PMC10219088
6.
Lajos Acs-Szabo, Laszlo Attila Papp, Szonja Takacs, Ida Miklos
J Fungi (Basel) 2023 May; 9(5): 550. Published online 2023 May 10. doi: 10.3390/jof9050550
PMCID:
PMC10219070
7.
Rebecca Ghisolfi, Francesca Bandini, Filippo Vaccari, Gabriele Bellotti, Cristian Bortolini, Vania Patrone, Edoardo Puglisi, Lorenzo Morelli
Foods. 2023 May; 12(10): 2024. Published online 2023 May 17. doi: 10.3390/foods12102024
PMCID:
PMC10217522
8.
Jana Schmitzová, Constantin Cretu, Christian Dienemann, Henning Urlaub, Vladimir Pena
Nature. 2023; 617(7962): 842–850. Published online 2023 May 10. doi: 10.1038/s41586-023-06049-w
PMCID:
PMC10208982
9.
Armella Zadoorian, Ximing Du, Hongyuan Yang
Nat Rev Endocrinol. 2023 May 23 : 1–17. doi: 10.1038/s41574-023-00845-0 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC10204695
10.
Zhaoxia Xu, Lei Zhang, Ran Han, Chengwei Ding, Haochang Shou, Xueguang Duan, Shengwei Zhang
Infect Drug Resist. 2023; 16: 3065–3072. Published online 2023 May 18. doi: 10.2147/IDR.S409708
PMCID:
PMC10202200
11.
Chia-Chun Liu, Hsin-Ru Chan, Guan-Chin Su, Yan-Zhu Hsieh, Kai-Hang Lei, Tomoka Kato, Tai-Yuan Yu, Yu-wen Kao, Tzu-Hao Cheng, Peter Chi, Jing-Jer Lin
Nucleic Acids Res. 2023 May 22; 51(9): 4398–4414. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.1093/nar/gkad236
PMCID:
PMC10201435
12.
J. Alves, M. Sousa-Silva, P. Soares, M. Sauer, M. Casal, I. Soares-Silva
Comput Struct Biotechnol J. 2023; 21: 2884–2898. Published online 2023 Apr 26. doi: 10.1016/j.csbj.2023.04.025
PMCID:
PMC10196274
13.
Alexander Mahlandt, Dipesh Kumar Singh, Raphael Mercier
Theor Appl Genet. 2023; 136(6): 131. Published online 2023 May 18. doi: 10.1007/s00122-023-04357-3
PMCID:
PMC10195744
14.
Michael Fasullo, Zheng Dong, Mingzeng Sun, Li Zeng
DNA Repair (Amst)
Published in final edited form as: DNA Repair (Amst). 2005 Nov 21; 4(11): 1240–1251. Published online 2005 Jul 21. doi: 10.1016/j.dnarep.2005.06.006
PMCID:
PMC10195025
15.
José Carlos Montañés, Marta Huertas, Xavier Messeguer, M Mar Albà
Mol Biol Evol. 2023 May; 40(5): msad098. Published online 2023 May 4. doi: 10.1093/molbev/msad098
PMCID:
PMC10182736
16.
Andrew G. DeMarco, Mark C. Hall
Molecules. 2023 May; 28(9): 3675. Published online 2023 Apr 24. doi: 10.3390/molecules28093675
PMCID:
PMC10180314
17.
Patrycja Ziuzia, Zuzanna Janiec, Magdalena Wróbel-Kwiatkowska, Zbigniew Lazar, Magdalena Rakicka-Pustułka
Int J Mol Sci. 2023 May; 24(9): 7889. Published online 2023 Apr 26. doi: 10.3390/ijms24097889
PMCID:
PMC10178026
18.
James E. Titus-McQuillan, Adalena V. Nanni, Lauren M. McIntyre, Rebekah L. Rogers
BMC Genomics. 2023; 24: 254. Published online 2023 May 11. doi: 10.1186/s12864-023-09326-0
PMCID:
PMC10173493
19.
Chenguang Niu, Ye Tu, Qiaoqiao Jin, Zhanyi Chen, Keyong Yuan, Min Wang, Pengfei Zhang, Junyuan Luo, Hao Li, Yueyi Yang, Xiaoyu Liu, Mengying Mao, Ting Dong, Wenduo Tan, Xuchen Hu, Yihuai Pan, Lili Hou, Rui Ma, Zhengwei Huang
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1157368. Published online 2023 Apr 26. doi: 10.3389/fcimb.2023.1157368
PMCID:
PMC10170973
20.
Caroline Kampmeyer, Martin Grønbæk-Thygesen, Nicole Oelerich, Michael H. Tatham, Matteo Cagiada, Kresten Lindorff-Larsen, Wouter Boomsma, Kay Hofmann, Rasmus Hartmann-Petersen
Cell Mol Life Sci. 2023; 80(6): 143. Published online 2023 May 9. doi: 10.1007/s00018-023-04782-z
PMCID:
PMC10169902

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center