U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 526

1.
Neelu Begum, Azadeh Harzandi, Sunjae Lee, Mathias Uhlen, David L. Moyes, Saeed Shoaie
Gut Microbes. 2022; 14(1): 2121576. Published online 2022 Sep 24. doi: 10.1080/19490976.2022.2121576
PMCID:
PMC9519009
2.
Ifra Ghori, Misbah Tubassam, Tanveer Ahmad, Amina Zuberi, Muhammad Imran
Front Physiol. 2022; 13: 949559. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.3389/fphys.2022.949559
PMCID:
PMC9507060
3.
Ao Liu, Wenkang Gao, Yixin Zhu, Xiaohua Hou, Huikuan Chu
Toxins (Basel) 2022 Sep; 14(9): 596. Published online 2022 Aug 29. doi: 10.3390/toxins14090596
PMCID:
PMC9503233
4.
Kuan Lu, Xueya Wang, Jing Wan, Ying Zhou, Hongying Li, Qiujin Zhu
Foods. 2022 Sep; 11(17): 2708. Published online 2022 Sep 5. doi: 10.3390/foods11172708
PMCID:
PMC9455853
5.
Ailing Liu, Yuxia Li, Qiqi Wang, Xinrui Zhang, Jie Xiong, Yang Li, Yonghui Lei, Yanfei Sun
Front Microbiol. 2022; 13: 971228. Published online 2022 Aug 15. doi: 10.3389/fmicb.2022.971228
PMCID:
PMC9421434
6.
Yue Yin, Maermaer Tuohutaerbieke, Chengjie Feng, Xinjie Li, Yuqi Zhang, Qiang Xu, Jing Tu, Ence Yang, Qinghua Zou, Tao Shen
Viruses. 2022 Aug; 14(8): 1811. Published online 2022 Aug 18. doi: 10.3390/v14081811
PMCID:
PMC9412373
7.
Brenda Diaz, Christopher Mederos, Kemin Tan, Yuk-Ching Tse-Dinh
Int J Mol Sci. 2022 Aug; 23(15): 8709. Published online 2022 Aug 5. doi: 10.3390/ijms23158709
PMCID:
PMC9369019
8.
Lining Lu, Xiaoguo Zhai, Xiaolong Li, Shuansuo Wang, Lijun Zhang, Luyang Wang, Xi Jin, Lujun Liang, Zhiheng Deng, Zichen Li, Yanfeng Wang, Xiangdong Fu, Honggang Hu, Jiawei Wang, Ziqing Mei, Zhengguo He, Feng Wang
Nat Commun. 2022; 13: 4672. Published online 2022 Aug 9. doi: 10.1038/s41467-022-32364-3
PMCID:
PMC9363410
9.
Annemiek Maaskant, Isabel Janssen, Inge M. Wouters, Frank J. C. M. van Eerdenburg, Edmond J. Remarque, Jan A. M. Langermans, Jaco Bakker
Animals (Basel) 2022 Jul; 12(14): 1750. Published online 2022 Jul 7. doi: 10.3390/ani12141750
PMCID:
PMC9311621
10.
Yaping Wang, Xuwen Li, Xiushuang Chen, Muhammad Fakhar-e-Alam Kulyar, Kun Duan, Huade Li, Zeeshan Ahmad Bhutta, Yi Wu, Kun Li
Front Microbiol. 2022; 13: 877280. Published online 2022 Jul 6. doi: 10.3389/fmicb.2022.877280
PMCID:
PMC9298756
11.
Peng Gao, Xiaotao Shen, Xinyue Zhang, Chao Jiang, Sai Zhang, Xin Zhou, Sophia Miryam Schüssler-Fiorenza Rose, Michael Snyder
Genome Res. 2022 Jun; 32(6): 1199–1214. doi: 10.1101/gr.276521.121
PMCID:
PMC9248886
12.
Chunrong Huang, Yingmeng Ni, Wei Du, Guochao Shi
Clin Transl Sci. 2022 Jul; 15(7): 1723–1736. Published online 2022 May 23. doi: 10.1111/cts.13288
PMCID:
PMC9283747
13.
Pu Cui, Kun Kong, Yong Yao, Zhongdi Huang, Shuping Shi, Peng Liu, Yechen Huang, Naeem Abbas, Linsheng Yu, Yinglao Zhang
BMC Microbiol. 2022; 22: 168. Published online 2022 Jun 27. doi: 10.1186/s12866-022-02580-4
PMCID:
PMC9235140
14.
Yanli Zhu, Wei Wang, Yulin Zhang, Ming Li, Jiamin Zhang, Lili Ji, Zhiping Zhao, Rui Zhang, Lin Chen
Foods. 2022 Jun; 11(12): 1713. Published online 2022 Jun 11. doi: 10.3390/foods11121713
PMCID:
PMC9223196
15.
Haixin Sun, Xiaochang Liu, Liwen Wang, Yaxin Sang, Jilu Sun
Foods. 2022 Jun; 11(12): 1721. Published online 2022 Jun 13. doi: 10.3390/foods11121721
PMCID:
PMC9222310
16.
Gunjan Sachdeva, Asmita Das
ProcIndian Natl Sci Acad. 2022; 88(3): 250–262. Published online 2022 Jun 23. doi: 10.1007/s43538-022-00082-5
PMCID:
PMC9218050
17.
Yiming Zhou, Xuanming She, Siyi Zhu, Xiaoli Zhou
Food Chem X. 2022 Jun 30; 14: 100353. Published online 2022 Jun 1. doi: 10.1016/j.fochx.2022.100353
PMCID:
PMC9167693
18.
Bhramar Dutta, Rajib Bandopadhyay
Beni Suef Univ J Basic Appl Sci. 2022; 11(1): 75. Published online 2022 May 31. doi: 10.1186/s43088-022-00252-w
PMCID:
PMC9152817
19.
Ulrich Kück
J Fungi (Basel) 2022 May; 8(5): 528. Published online 2022 May 20. doi: 10.3390/jof8050528
PMCID:
PMC9146876
20.
Pei Yee Tiew, Kai Xian Thng, Sanjay H. Chotirmall
J Fungi (Basel) 2022 May; 8(5): 480. Published online 2022 May 5. doi: 10.3390/jof8050480
PMCID:
PMC9146266

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center