U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 201

1.
Ziqing Li, Jie Lu, Jiaxin Ou, Jingjie Yu, Chuanjian Lu
Front Pharmacol. 2023; 14: 1148445. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.3389/fphar.2023.1148445
PMCID:
PMC10351382
2.
Zongyu Liu, Xin Jin, Yulin Miao, Ping Wang, Yang Gu, Xiaozhao Shangguan, Lijing Chen, Guiling Wang
Biomolecules. 2023 Jun; 13(6): 931. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.3390/biom13060931
PMCID:
PMC10296756
3.
Zainul Abideen, Raziuddin Ansari, Maria Hasnain, Timothy J. Flowers, Hans-Werner Koyro, Ali El-Keblawy, Mohamed Abouleish, Muhammed Ajmal Khan
Front Plant Sci. 2023; 14: 1026063. Published online 2023 Jun 2. doi: 10.3389/fpls.2023.1026063
PMCID:
PMC10272829
4.
Dandan Zhu, Tianyi Feng, Nan Mo, Rui Han, Wentao Lu, Zhaoxia Cui
Animals (Basel) 2023 Jun; 13(11): 1813. Published online 2023 May 30. doi: 10.3390/ani13111813
PMCID:
PMC10251896
5.
Zhiyi Bai, He Wang, Xuenan Li, Xiaoya Shen, Yige Chen, Yuanshuai Fu, Wenjuan Li
Front Immunol. 2023; 14: 1173184. Published online 2023 May 5. doi: 10.3389/fimmu.2023.1173184
PMCID:
PMC10196017
6.
Arianna De Mori, Umoru Junior Alasa, Alex Mühlhölzl, Gordon Blunn
Mar Drugs. 2023 Apr; 21(4): 248. Published online 2023 Apr 17. doi: 10.3390/md21040248
PMCID:
PMC10142914
7.
Sichen Zheng, Tianshi Zhang, Kang Tu, Li Li, Zhihong Liu, Biao Wu, Liqing Zhou, Xiujun Sun
Biology (Basel) 2023 Apr; 12(4): 557. Published online 2023 Apr 6. doi: 10.3390/biology12040557
PMCID:
PMC10135866
8.
Sebastian L. Rock, Johan Watz, P. Anders Nilsson, Martin Österling
Parasitology. 2022 Dec; 149(14): 1958–1975. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.1017/S0031182022001226
PMCID:
PMC10090606
9.
Lu Liu, Daohong Chen, Ziyang Zhou, Jing Yuan, Ying Chen, Mingsheng Sun, Mengdi Zhou, Yi Liu, Shiqi Sun, Jiao Chen, Ling Zhao
Front Pharmacol. 2023; 14: 1138128. Published online 2023 Mar 22. doi: 10.3389/fphar.2023.1138128
PMCID:
PMC10073505
10.
Jiemei Zhao, Zhenyu Dong, Li Zhu, Weihua Song, Pengzhi Qi
Molecules. 2023 Feb; 28(4): 1806. Published online 2023 Feb 14. doi: 10.3390/molecules28041806
PMCID:
PMC9965057
11.
Sheng Wang, Haoyang Li, Qinyao Li, Bin Yin, Sedong Li, Jianguo He, Chaozheng Li
Front Immunol. 2023; 14: 1119879. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.3389/fimmu.2023.1119879
PMCID:
PMC9936618
12.
Andrea Orús-Alcalde, Aina Børve, Andreas Hejnol
BMC Biol. 2023; 21: 7. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.1186/s12915-022-01482-1
PMCID:
PMC9835746
13.
Jordan C. Richard, Eric M. Leis, Christopher D. Dunn, Cleyo Harris, Rose E. Agbalog, Lewis J. Campbell, Susan Knowles, Diane L. Waller, Joel G. Putnam, Tony L. Goldberg
Viruses. 2022 Dec; 14(12): 2603. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.3390/v14122603
PMCID:
PMC9785814
14.
Tingting Ma, Chaoran Ye, Tiantian Wang, Xiuhua Li, Yongming Luo
Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec; 19(24): 16729. Published online 2022 Dec 13. doi: 10.3390/ijerph192416729
PMCID:
PMC9779086
15.
Yang Gu, Meiling Liu, Yayu Wang, Yingduo Huo, Zongyu Liu, Wu Jin, Guiling Wang
Genes (Basel) 2022 Nov; 13(11): 2060. Published online 2022 Nov 7. doi: 10.3390/genes13112060
PMCID:
PMC9690195
16.
Miguel Hermida, Diego Robledo, Seila Díaz, Damián Costas, Alicia L. Bruzos, Andrés Blanco, Belén G. Pardo, Paulino Martínez
Sci Rep. 2022; 12: 16971. Published online 2022 Oct 10. doi: 10.1038/s41598-022-21214-3
PMCID:
PMC9551087
17.
Mengying Zhang, Xiajun Chen, Jinpan Zhang, Baiying Guo, Jiale Li, Zhiyi Bai
BMC Genom Data. 2022; 23: 71. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.1186/s12863-022-01085-3
PMCID:
PMC9463788
18.
Yueyong Shang, Shuaishuai Wei, Xueqing Chang, Yiran Mao, Sam Dupont, James Kar-Hei Fang, Menghong Hu, Youji Wang
Front Physiol. 2022; 13: 991098. Published online 2022 Sep 6. doi: 10.3389/fphys.2022.991098
PMCID:
PMC9523258
19.
Guojing Fu, Xueming Fan, Xiao Liang, Jingjing Wei, Min Jia, Shaojiao Liu, Wei Shen, Yunling Zhang
Front Pharmacol. 2022; 13: 924994. Published online 2022 Jul 25. doi: 10.3389/fphar.2022.924994
PMCID:
PMC9358217
20.
Fufa Qu, Qing She, Jialing Li, Xuan Zeng, Yumiao Li, Xinyu Liu, Lingxin Ren, Zhenzhen Liu, Chaoran Gao, Xinyu Lu, Mengyao Long, Xinya Li
Front Immunol. 2022; 13: 925168. Published online 2022 Jun 10. doi: 10.3389/fimmu.2022.925168
PMCID:
PMC9226314

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center