U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 3

1.
Pei-Chun (Lisa) Hsu, Hong J. Di, Keith Cameron, Andriy Podolyan, Henry Chau, Jiafa Luo, Blair Miller, Sam Carrick, Paul Johnstone, Scott Ferguson, Wenhua Wei, Jupei Shen, Limei Zhang, Hongbin Liu, Tongke Zhao, Wenxue Wei, Weixin Ding, Hong Pan, Yimeng Liu, Bowen Li
Front Microbiol. 2022; 13: 1048735. Published online 2022 Dec 12. doi: 10.3389/fmicb.2022.1048735
PMCID:
PMC9791190
2.
Wei Sun, Lijing Jiao, Jiapeng Wu, Jiaqi Ye, Mingken Wei, Yiguo Hong
iScience. 2022 Sep 16; 25(9): 104895. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.1016/j.isci.2022.104895
PMCID:
PMC9418846
3.
Medini K. Annavajhala, Vikram Kapoor, Jorge Santo-Domingo, Kartik Chandran
Environ Sci Technol Lett.
Published in final edited form as: Environ Sci Technol Lett. 2018; 5(2): 110–116. doi: 10.1021/acs.estlett.7b00577
PMCID:
PMC6650159

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center