U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 331

1.
Kaia J. Tombak, Severine B. S. W. Hex, Daniel I. Rubenstein
Nat Commun. 2024; 15: 1872. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.1038/s41467-024-45739-5
PMCID:
PMC10933400
2.
Xiao-Lin Zhuang, Yong Shao, Chun-Yan Chen, Long Zhou, Yong-Gang Yao, David N Cooper, Guo-Jie Zhang, Wen Wang, Dong-Dong Wu
Genome Biol Evol. 2024 Feb; 16(2): evae023. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1093/gbe/evae023
PMCID:
PMC10881106
3.
Gabriel Corzo, Claire E. Seeling-Branscomb, Joni M. Seeling
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(1): 392. Published online 2023 Dec 27. doi: 10.3390/ijms25010392
PMCID:
PMC10778929
4.
Chen-yun Wang, You-song Ye, Wei-hu Long, Zhe-li Li, Hong Zheng, Xiao-rui Lin, Wei Zhou, Dong-hong Tang
Sci Rep. 2024; 14: 74. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1038/s41598-023-50820-y
PMCID:
PMC10761816
5.
Ailong Sha, Yi Liu, Haiyan Hao
Front Cell Dev Biol. 2023; 11: 1238027. Published online 2023 Aug 25. doi: 10.3389/fcell.2023.1238027
PMCID:
PMC10485263
6.
Arjen J. Boender, Marina Boon, H. Elliott Albers, Samantha R. Eck, Brandon A. Fricker, Aubrey M. Kelly, Joseph E. LeDoux, Simone C. Motta, Prerana Shrestha, Jack H. Taylor, Brian C. Trainor, Rodrigo Triana-Del Rio, Larry J. Young
Sci Adv. 2023 Jun 2; 9(22): eadf4950. Published online 2023 May 31. doi: 10.1126/sciadv.adf4950
PMCID:
PMC10413677
7.
Kevin H. Nguyen, Cheldon Ann Alcantara, Ira Glassman, Nicole May, Akaash Mundra, Abinanda Mukundan, Bianca Urness, Sonyeol Yoon, Roajhaan Sakaki, Surbi Dayal, Tanzila Chowdhury, Shakila Harshavardhan, Vadakupattu Ramanathan, Vishwanath Venketaraman
Pathogens. 2023 Jul; 12(7): 920. Published online 2023 Jul 8. doi: 10.3390/pathogens12070920
PMCID:
PMC10385667
8.
Wei Wang, Zixu Wang, Jing Cao, Yulan Dong, Yaoxing Chen
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 10736. Published online 2023 Jun 27. doi: 10.3390/ijms241310736
PMCID:
PMC10341513
9.
Marli do Carmo Cupertino, Ana Nery Dias Freitas, Gabriela Silva Barbosa Meira, Pedro Arthur Machado da Silva, Sarah de Souza Pires, Tamires de Abreu Cosendey, Tapharell Miranda Fernandes, Nicholas Alfred Joseph Mayers, Rodrigo Siqueira-Batista
Science in One Health. 2023 Jun 2 : 100017. doi: 10.1016/j.soh.2023.100017 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC10238119
10.
Dan Yang, Xiao-Jing Li, De-Zhen Tu, Xiu-Li Li, Bin Wei
Zool Res. 2023 May 18; 44(3): 525–542. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.025
PMCID:
PMC10236293
11.
Wei Pang, Yong Shao, Xiao-Lin Zhuang, Ying Lu, Wen-Qiang He, Hong-Yi Zheng, Rong Xin, Ming-Xu Zhang, Xiao-Liang Zhang, Jia-Hao Song, Ren-Rong Tian, Fan Shen, Yi-Hui Li, Zu-Jiang Zhao, Dong-Dong Wu, Yong-Tang Zheng
Mol Biol Evol. 2023 May; 40(5): msad101. Published online 2023 May 3. doi: 10.1093/molbev/msad101
PMCID:
PMC10182734
12.
Nicole S Paulat, Jessica M Storer, Diana D Moreno-Santillán, Austin B Osmanski, Kevin A M Sullivan, Jenna R Grimshaw, Jennifer Korstian, Michaela Halsey, Carlos J Garcia, Claudia Crookshanks, Jaquelyn Roberts, Arian F A Smit, Robert Hubley, Jeb Rosen, Emma C Teeling, Sonja C Vernes, Eugene Myers, Martin Pippel, Thomas Brown, Michael Hiller, Zoonomia Consortium , Danny Rojas, Liliana M Dávalos, Kerstin Lindblad-Toh, Elinor K Karlsson, David A Ray
Mol Biol Evol. 2023 May; 40(5): msad092. Published online 2023 Apr 18. doi: 10.1093/molbev/msad092
PMCID:
PMC10162687
13.
Yongqi Yue, Xinxin Feng, Yige Jia, Shujie Luo, Menglei Jiang, Jiandan Luo, Yonglin Hua, Jiyue Zhang, Yaqiu Lin, Jian Li, Yan Xiong
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2023 Mar; 55(3): 472–483. Published online 2023 Mar 28. doi: 10.3724/abbs.2023036
PMCID:
PMC10160230
14.
Chunyu Liu, Wei Si, Chaofeng Tu, Shixiong Tian, Xiaojin He, Shengnan Wang, Xiaoyu Yang, Chencheng Yao, Cong Li, Zine-Eddine Kherraf, Maosen Ye, Zixue Zhou, Yuhua Ma, Yang Gao, Yu Li, Qiwei Liu, Shuyan Tang, Jiaxiong Wang, Hexige Saiyin, Liangyu Zhao, Liqun Yang, Lanlan Meng, Bingbing Chen, Dongdong Tang, Yiling Zhou, Huan Wu, Mingrong Lv, Chen Tan, Ge Lin, Qingpeng Kong, Hong Shi, Zhixi Su, Zheng Li, Yong-Gang Yao, Li Jin, Ping Zheng, Pierre F. Ray, Yue-Qiu Tan, Yunxia Cao, Feng Zhang
Am J Hum Genet. 2023 Mar 2; 110(3): 516–530. Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1016/j.ajhg.2023.01.016
PMCID:
PMC10027476
15.
Yingying Cao, Shanshan Zhai, Zhuxin Li, Zhengtuan Huang, Liang Liang, Junyu Tao, Jian Xiao, Jing Leng, Haibo Tang
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(3): 402–404. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.1080/23802359.2023.2186723
PMCID:
PMC10013471
16.
M. Watanabe, M. Okamoto, S. Komichi, H. Huang, S. Matsumoto, K. Moriyama, J. Ohshima, S. Abe, M. Morita, M. Ali, K. Takebe, I. Kozaki, A. Fujimoto, K. Kanie, R. Kato, K. Uto, M. Ebara, A. Yamawaki-Ogata, Y. Narita, Y. Takahashi, M. Hayashi
J Dent Res. 2023 Mar; 102(3): 322–330. Published online 2022 Nov 22. doi: 10.1177/00220345221135766
PMCID:
PMC9989233
17.
EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Joseph Bicout, Paolo Calistri, Elisabetta Canali, Julian Ashley Drewe, Bruno Garin‐Bastuji, José Luis Gonzales Rojas, Christian Gortázar, Mette Herskin, Virginie Michel, Miguel Ángel Miranda Chueca, Barbara Padalino, Paolo Pasquali, Helen Clare Roberts, Hans Spoolder, Antonio Velarde, Arvo Viltrop, Christoph Winckler, Cornelia Adlhoch, Inmaculada Aznar, Francesca Baldinelli, Anette Boklund, Alessandro Broglia, Nora Gerhards, Lina Mur, Priyanka Nannapaneni, Karl Ståhl
EFSA J. 2023 Feb; 21(2): e07822. Published online 2023 Feb 26. doi: 10.2903/j.efsa.2023.7822
PMCID:
PMC9968901
18.
Li Zeng, Hong-Yan Zhang, Chuan-Yu Yang, Zhuo Cheng, Qiu-Yun Jiang, Yao Luo, Yi Li, Fu-Bing Li, Ce-Shi Chen
Zool Res. 2023 Jan 18; 44(1): 94–97. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.240
PMCID:
PMC9841197
19.
Arijit Samanta, Syed Sahajada Mahafujul Alam, Safdar Ali, Mehboob Hoque
Funct Integr Genomics. 2023; 23(1): 36. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.1007/s10142-023-00962-z
PMCID:
PMC9838434
20.
Peng Ma, Kui Gu, Renqiao Wen, Chao Li, Changyu Zhou, Yu Zhao, Hao Li, Changwei Lei, Xin Yang, Hongning Wang
Poult Sci. 2023 Mar; 102(3): 102398. Published online 2022 Dec 9. doi: 10.1016/j.psj.2022.102398
PMCID:
PMC9731647

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center