Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 5594

1.
Fernando Baile, Ángeles Gómez-Zambrano, Myriam Calonje
Plant Commun. 2022 Jan 10; 3(1): 100267. Published online 2021 Nov 26. doi: 10.1016/j.xplc.2021.100267
PMCID:
PMC8760139
2.
Linchao Xia, Xiangge Kong, Haifeng Song, Qingquan Han, Sheng Zhang
Plant Commun. 2022 Jan 10; 3(1): 100266. Published online 2021 Nov 24. doi: 10.1016/j.xplc.2021.100266
PMCID:
PMC8760137
3.
Zhenyan Miao, Ting Zhang, Bin Xie, Yuhong Qi, Chuang Ma
Mol Biol Evol. 2022 Jan; 39(1): msab299. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.1093/molbev/msab299
PMCID:
PMC8763109
4.
Jinyu Shen, Zhiyong Li, Yajuan Fu, Jiansheng Liang
PeerJ. 2021; 9: e12673. Published online 2021 Dec 23. doi: 10.7717/peerj.12673
PMCID:
PMC8710251
5.
Chunwei Li, Qiuye You, Panfeng Zhao
PeerJ. 2021; 9: e12689. Published online 2021 Dec 22. doi: 10.7717/peerj.12689
PMCID:
PMC8710047
6.
Alexey S. Kiryushkin, Elena L. Ilina, Elizaveta D. Guseva, Katharina Pawlowski, Kirill N. Demchenko
Plants (Basel) 2022 Jan; 11(1): 51. Published online 2021 Dec 24. doi: 10.3390/plants11010051
PMCID:
PMC8747350
7.
Angel J. Matilla
Plants (Basel) 2022 Jan; 11(1): 20. Published online 2021 Dec 22. doi: 10.3390/plants11010020
PMCID:
PMC8747232
8.
Li Zhang, Tianhong Li, Shengzhong Su, Hao Peng, Sudi Li, Ke Li, Luyao Ji, Yaoyun Xing, Junchuan Zhang, Xinglin Du, Mingdi Bian, Yuying Liao, Zhenming Yang, Zecheng Zuo
Int J Mol Sci. 2022 Jan; 23(1): 158. Published online 2021 Dec 23. doi: 10.3390/ijms23010158
PMCID:
PMC8745113
9.
Pan Luo, Dongwei Di, Lei Wu, Jiangwei Yang, Yufang Lu, Weiming Shi
Int J Mol Sci. 2022 Jan; 23(1): 510. Published online 2022 Jan 3. doi: 10.3390/ijms23010510
PMCID:
PMC8745101
10.
Carolina Rodríguez-Pelayo, Barbara A. Ambrose, Alejandra Vasco, Juan F. Alzate, Natalia Pabón-Mora
EvoDevo. 2022; 13: 2. Published online 2022 Jan 8. doi: 10.1186/s13227-021-00188-9
PMCID:
PMC8742948
11.
Zhiwei Hou, Dashun Xu, Na Deng, Yan Li, Luoling Yang, Shuxuan Li, Hong Zhou, Qintao Huang, Xiling Wang
Front Plant Sci. 2021; 12: 797631. Published online 2021 Dec 24. doi: 10.3389/fpls.2021.797631
PMCID:
PMC8739898
12.
Eftychios Frangedakis, Manuel Waller, Tomoaki Nishiyama, Hirokazu Tsukaya, Xia Xu, Yuling Yue, Michelle Tjahjadi, Andika Gunadi, Joyce Van Eck, Fay‐Wei Li, Péter Szövényi, Keiko Sakakibara
New Phytol. 2021 Nov; 232(3): 1488–1505. Published online 2021 Jul 19. doi: 10.1111/nph.17524
PMCID:
PMC8717380
13.
Benjamin Spaniol, Julia Lang, Benedikt Venn, Lara Schake, Frederik Sommer, Matthieu Mustas, Stefan Geimer, Francis-André Wollman, Yves Choquet, Timo Mühlhaus, Michael Schroda
J Exp Bot. 2022 Jan 5; 73(1): 245–262. Published online 2021 Aug 26. doi: 10.1093/jxb/erab390
PMCID:
PMC8730698
14.
Mahnaz Nezamivand-Chegini, Esmaeil Ebrahimie, Ahmad Tahmasebi, Ali Moghadam, Saeid Eshghi, Manijeh Mohammadi-Dehchesmeh, Stanislav Kopriva, Ali Niazi
BMC Genomics. 2021; 22: 915. Published online 2021 Dec 30. doi: 10.1186/s12864-021-08242-5
PMCID:
PMC8717665
15.
Lei Zhu
Front Genome Ed. 2021; 3: 719087. Published online 2021 Dec 17. doi: 10.3389/fgeed.2021.719087
PMCID:
PMC8718793
16.
Pramesti Istiandari, Shuhei Yasumoto, Pisanee Srisawat, Keita Tamura, Ayaka Chikugo, Hideyuki Suzuki, Hikaru Seki, Ery Odette Fukushima, Toshiya Muranaka
Front Plant Sci. 2021; 12: 762546. Published online 2021 Dec 16. doi: 10.3389/fpls.2021.762546
PMCID:
PMC8716914
17.
Anna Mamaeva, Andrey Knyazev, Anna Glushkevich, Igor Fesenko
Data Brief. 2022 Feb; 40: 107715. Published online 2021 Dec 16. doi: 10.1016/j.dib.2021.107715
PMCID:
PMC8688553
18.
Katarzyna Gajek, Agnieszka Janiak, Urszula Korotko, Beata Chmielewska, Marek Marzec, Iwona Szarejko
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(24): 13411. Published online 2021 Dec 14. doi: 10.3390/ijms222413411
PMCID:
PMC8709170
19.
Yitian Fang, Jinke Chang, Tao Shi, Wenchun Luo, Yang Ou, Dongshi Wan, Jia Li
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(24): 13372. Published online 2021 Dec 13. doi: 10.3390/ijms222413372
PMCID:
PMC8708909
20.
Zhipan Yang, Mingxin Liu, Shunhua Ding, Yi Zhang, Huixia Yang, Xiaogang Wen, Wei Chi, Congming Lu, Qingtao Lu
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(24): 13648. Published online 2021 Dec 20. doi: 10.3390/ijms222413648
PMCID:
PMC8705867

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center