U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 1646

1.
Gerardo Torres-Carrera, Yanet Velázquez-Urrieta, Ana Santacruz
Syst Parasitol. 2024; 101(3): 38. Published online 2024 May 3. doi: 10.1007/s11230-024-10160-5
PMCID:
PMC11068668
2.
Mariane Schmidt Thøgersen, Athanasios Zervas, Peter Stougaard, Lea Ellegaard-Jensen
Front Microbiol. 2024; 15: 1358787. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.3389/fmicb.2024.1358787
PMCID:
PMC11035741
3.
Brianna Ricker, E. Alejandro Castellanos Franco, Gustavo de los Campos, Galit Pelled, Assaf A. Gilad
Version 2. bioRxiv. Preprint. 2024 Apr 5. doi: 10.1101/2024.04.04.588096
PMCID:
PMC11014636
4.
Tomáš Scholz, Roman Kuchta
Parasitology. 2022 Dec; 149(14): 1876–1893. Published online 2022 Aug 25. doi: 10.1017/S0031182022001202
PMCID:
PMC11010522
5.
Matthew G. Girard, Mudjekeewis D. Santos, Katherine E. Bemis
Zookeys. 2024; 1196: 95–109. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.3897/zookeys.1196.111161
PMCID:
PMC10999954
6.
Cheng Zhang, Hanjing Liu, Xiang Huang, Zi Yuan, Shun Zhang, Shanliang Xu, Jing Liu, Yajun Wang, Danli Wang, Jiabao Hu
Animals (Basel) 2024 Mar; 14(5): 814. Published online 2024 Mar 6. doi: 10.3390/ani14050814
PMCID:
PMC10930999
7.
Meiru Liu, Yue Song, Suyu Zhang, Lili Yu, Zengbao Yuan, Hengjia Yang, Mengqi Zhang, Zhuocheng Zhou, Inge Seim, Shanshan Liu, Guangyi Fan, Huanming Yang
Mar Life Sci Technol. 2024 Feb; 6(1): 1–14. Published online 2023 Dec 14. doi: 10.1007/s42995-023-00197-8
PMCID:
PMC10901758
8.
Yanyan Du, Zijun Su, Zhuoyu Yang, Yanping Zhang, Zhongyu Lou, Shunwen Yang, Tai Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2024; 9(2): 300–303. Published online 2024 Feb 22. doi: 10.1080/23802359.2024.2318401
PMCID:
PMC10885765
9.
Chong Chen, John W. Jamieson, Verena Tunnicliffe
Mar Biodivers. 2024; 54(2): 16. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.1007/s12526-024-01408-w
PMCID:
PMC10869388
10.
Can Mert Gören, Nehir Kaymak
Saudi J Biol Sci. 2024 Mar; 31(3): 103943. Published online 2024 Jan 28. doi: 10.1016/j.sjbs.2024.103943
PMCID:
PMC10847375
11.
Jiashun Li, Shuaishuai Wu, Kaidian Zhang, Xueqiong Sun, Wenwen Lin, Cong Wang, Senjie Lin
Microorganisms. 2024 Jan; 12(1): 118. Published online 2024 Jan 6. doi: 10.3390/microorganisms12010118
PMCID:
PMC10820777
12.
Diego Madera, Aitana Alonso-Gómez, María Jesús Delgado, Ana Isabel Valenciano, Ángel Luis Alonso-Gómez
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(1): 54. Published online 2023 Dec 19. doi: 10.3390/ijms25010054
PMCID:
PMC10779419
13.
Mariangela Librizzi, Chiara Martino, Manuela Mauro, Giulia Abruscato, Vincenzo Arizza, Mirella Vazzana, Claudio Luparello
Cancers (Basel) 2024 Jan; 16(1): 36. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.3390/cancers16010036
PMCID:
PMC10777987
14.
João Pedro de Magalhães, Zoya Abidi, Gabriel Arantes dos Santos, Roberto A Avelar, Diogo Barardo, Kasit Chatsirisupachai, Peter Clark, Evandro A De-Souza, Emily J Johnson, Inês Lopes, Guy Novoa, Ludovic Senez, Angelo Talay, Daniel Thornton, Paul Ka Po To
Nucleic Acids Res. 2024 Jan 5; 52(D1): D900–D908. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.1093/nar/gkad927
PMCID:
PMC10767973
15.
Bo Gao, Shuran Du, Fei Zhu, Dafeng Xu, Qian Meng, Chaofeng Jia, Ruijian Sun
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(12): 1435–1439. Published online 2023 Dec 21. doi: 10.1080/23802359.2023.2292737
PMCID:
PMC10763843
16.
Yang Yang, Lei Lu, Ruiyi Chen, Liechao Yu, Weihua Hu, Dongdong Xu
Fish Physiol Biochem. 2023; 49(6): 1277–1294. Published online 2023 Oct 25. doi: 10.1007/s10695-023-01256-8
PMCID:
PMC10757696
17.
Ethiene Fernandes de Oliveira, Bruno Cavalheiro Araújo, Victor Hugo Marques, Paulo Henrique de Mello, Renata Guimarães Moreira, Renato Massaaki Honji
Animals (Basel) 2023 Oct; 13(20): 3212. Published online 2023 Oct 14. doi: 10.3390/ani13203212
PMCID:
PMC10603700
18.
Motofumi Saito, Rerina Inose, Asako Sato, Masaru Tomita, Haruo Suzuki, Akio Kanai
J Mol Evol. 2023; 91(5): 669–686. Published online 2023 Aug 22. doi: 10.1007/s00239-023-10128-x
PMCID:
PMC10598085
19.
Lawrence L. H. Man, Samuel S. Storey, Gabriel E. Bertolesi, Sarah McFarlane
Front Cell Neurosci. 2023; 17: 1266945. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.3389/fncel.2023.1266945
PMCID:
PMC10547888
20.
Katlyn M. Fuentes, Carole C. Baldwin, D. Ross Robertson, Claudia C. Lardizábal, Luke Tornabene
Zookeys. 2023; 1180: 159–180. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.3897/zookeys.1180.107551
PMCID:
PMC10534247

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center