U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 39

1.
Ying Zhang, Jie Li, Peng Chu, Ruhua Shang, Shaowu Yin, Tao Wang
BMC Genomics. 2023; 24: 645. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1186/s12864-023-09740-4
PMCID:
PMC10604518
2.
Qingqing Hu, Yingqiu Pan, Huili Xia, Kexin Yu, Yian Yao, Feng Guan
Molecules. 2023 Jul; 28(13): 5046. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.3390/molecules28135046
PMCID:
PMC10343275
3.
Mengwei Zhang, Mingyang Xue, Zidong Xiao, Wei Liu, Nan Jiang, Yan Meng, Yuding Fan, Xiaoling Liu, Yong Zhou
Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 1029692. Published online 2022 Oct 6. doi: 10.3389/fcimb.2022.1029692
PMCID:
PMC9582232
4.
Silvia Colussi, Paolo Pastorino, Davide Mugetti, Elisabetta Antuofermo, Simona Sciuto, Giuseppe Esposito, Marta Polinas, Mattia Tomasoni, Giovanni Pietro Burrai, José Francisco Fernández-Garayzábal, Pier Luigi Acutis, Claudio Pedron, Marino Prearo
Microorganisms. 2022 May; 10(5): 883. Published online 2022 Apr 22. doi: 10.3390/microorganisms10050883
PMCID:
PMC9144172
5.
Hua Wu, Li Cao, Meiyu He, Richou Han, Patrick De Clercq
Insects. 2021 Nov; 12(11): 1046. Published online 2021 Nov 21. doi: 10.3390/insects12111046
PMCID:
PMC8625261
6.
Lidiane Franceschini, Aline Aguiar, Aline Cristina Zago, Priscilla de Oliveira Fadel Yamada, Mariana Bertholdi Ebert, Reinaldo José da Silva
Parasite. 2021; 28: 69. Published online 2021 Oct 13. doi: 10.1051/parasite/2021065
PMCID:
PMC8513519
7.
Haitao Yu, Zujing Yang, Mingyi Sui, Chang Cui, Yuqing Hu, Xiujiang Hou, Qiang Xing, Xiaoting Huang, Zhenmin Bao
Genes (Basel) 2021 Oct; 12(10): 1592. Published online 2021 Oct 9. doi: 10.3390/genes12101592
PMCID:
PMC8535295
8.
Chun Liu, Jie Ma, Defeng Zhang, Wei Li, Biao Jiang, Zhendong Qin, Youlu Su, Li Lin, Qing Wang
Pathogens. 2021 Aug; 10(8): 997. Published online 2021 Aug 7. doi: 10.3390/pathogens10080997
PMCID:
PMC8401259
9.
Nwobodo Alexander Kenechukwu, Man Li, Lei An, Miaomiao Cui, Cailin Wang, Aili Wang, Yulin Chen, Saijun Du, Chenyao Feng, Sijin Zhong, Yuying Gao, Xueyan Cao, Li Wang, Ezenwali Moses Obinna, Xinyu Mei, Yuanjian Song, Zongyun Li, Dashi Qi
Front Genet. 2018; 9: 651. Published online 2019 Mar 6. doi: 10.3389/fgene.2018.00651
PMCID:
PMC6415701
10.
Nathalie Feiner, Fumio Motone, Axel Meyer, Shigehiro Kuraku
Sci Rep. 2019; 9: 3136. Published online 2019 Feb 28. doi: 10.1038/s41598-019-40055-1
PMCID:
PMC6395752
11.
Nan Jiang, Yuding Fan, Yong Zhou, Weiling Wang, Jie Ma, Lingbing Zeng
Sci Rep. 2018; 8: 17925. Published online 2018 Dec 18. doi: 10.1038/s41598-018-36376-2
PMCID:
PMC6298973
12.
He Zhou, Qi-Zheng Xu, Rui Zhang, Zi-Xin Zhuang, Yin-Qiang Ma, Wei Wang, Tian-Yu Ma, Yi Sui, Yang Liu, Xiaojuan Cao
PLoS One. 2018; 13(5): e0198179. Published online 2018 May 24. doi: 10.1371/journal.pone.0198179
PMCID:
PMC5967825
13.
M. Miya, Y. Sato, T. Fukunaga, T. Sado, J. Y. Poulsen, K. Sato, T. Minamoto, S. Yamamoto, H. Yamanaka, H. Araki, M. Kondoh, W. Iwasaki
R Soc Open Sci. 2015 Jul; 2(7): 150088. Published online 2015 Jul 22. doi: 10.1098/rsos.150088
PMCID:
PMC4632578
14.
Emmanuelle Apper-Bossard, Aurélien Feneuil, Anne Wagner, Frédérique Respondek
Aquat Biosyst. 2013; 9: 21. Published online 2013 Nov 16. doi: 10.1186/2046-9063-9-21
PMCID:
PMC3833847
15.
Jin-Xiu Zhang, Lin-Ying Guo, Lin Feng, Wei-Dan Jiang, Sheng-Yao Kuang, Yang Liu, Kai Hu, Jun Jiang, Shu-Hong Li, Ling Tang, Xiao-Qiu Zhou
PLoS One. 2013; 8(3): e58115. Published online 2013 Mar 8. doi: 10.1371/journal.pone.0058115
PMCID:
PMC3592885
16.
Hanno Sandvik
Biol Philos. 2009; 24(4): 425–440. Published online 2007 Dec 11. doi: 10.1007/s10539-007-9102-x
PMCID:
PMC2837232
17.
Lanxiang Su, Wenge Yang, Siyang Liu, Chunhong Yuan, Tao Huang, Ru Jia, Huamao Wei
Foods. 2024 Apr; 13(8): 1273. Published online 2024 Apr 21. doi: 10.3390/foods13081273
PMCID:
PMC11048844
18.
Rui Chen, Zhe Liu, Jinze Wang, Wengang Jin, Hassan Idris Abdu, Jinjin Pei, Qi Wang, A. M. Abd El-Aty
Front Nutr. 2022; 9: 1024309. Published online 2022 Nov 14. doi: 10.3389/fnut.2022.1024309
PMCID:
PMC9702528
19.
Min Zhou, Zhilei Yao, Min Zhao, Qingfeng Fang, Xiangshan Ji, Hongju Chen, Yan Zhao
Genes (Basel) 2022 Oct; 13(10): 1719. Published online 2022 Sep 25. doi: 10.3390/genes13101719
PMCID:
PMC9602145
20.
Fakai Lei, Mengzhen Xu, Ziqing Ji, Kenneth Alan Rose, Vadim Zakirov, Mike Bisset
PLoS One. 2022; 17(7): e0270967. Published online 2022 Jul 25. doi: 10.1371/journal.pone.0270967
PMCID:
PMC9312365

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center