U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 452

1.
Wenjie Wu, Philip T. LoVerde
PLoS One. 2023; 18(9): e0286107. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.1371/journal.pone.0286107
PMCID:
PMC10497141
2.
Jiang-Wei Gao, Jian-Wei Sun, Xiang-Rong Tong, Hao Wang, Qing-Mei Hu, Yan-Ru Cao, Zhan-Han Zhou, Zi-Chao Liu
Parasit Vectors. 2023; 16: 322. Published online 2023 Sep 11. doi: 10.1186/s13071-023-05837-7
PMCID:
PMC10494388
3.
Sarah Jones, Bárbara Matos, Sarah Dennison, Margarida Fardilha, John Howl
Pharmaceutics. 2023 Aug; 15(8): 2018. Published online 2023 Jul 26. doi: 10.3390/pharmaceutics15082018
PMCID:
PMC10458859
4.
Ferenc Orosz
Life (Basel) 2023 Aug; 13(8): 1664. Published online 2023 Jul 30. doi: 10.3390/life13081664
PMCID:
PMC10455874
5.
Steven De Gieter, Casey I Gallagher, Eveline Wijckmans, Diletta Pasini, Chris Ulens, Rouslan G Efremov
eLife. 2023; 12: e86029. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.7554/eLife.86029
PMCID:
PMC10338036
6.
Taiga Uchida, Yuki Yoshioka, Yu Yoshida, Manabu Fujie, Ayuta Yamaki, Akira Sasaki, Koji Inoue, Chuya Shinzato
DNA Res. 2023 Aug; 30(4): dsad014. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.1093/dnares/dsad014
PMCID:
PMC10291997
7.
Zhe Zheng, Zhuoxin Lai, Bin Wu, Xinlin Song, Wei Zhao, Ruzhuo Zhong, Jiawei Zhang, Yongshan Liao, Chuangye Yang, Yuewen Deng, Junpu Mei, Zhen Yue, Jianbo Jian, Qingheng Wang
Sci Data. 2023; 10: 317. Published online 2023 May 25. doi: 10.1038/s41597-023-02235-7
PMCID:
PMC10212961
8.
Giacomo Moggioli, Balig Panossian, Yanan Sun, Daniel Thiel, Francisco M. Martín-Zamora, Martin Tran, Alexander M. Clifford, Shana K. Goffredi, Nadezhda Rimskaya-Korsakova, Gáspár Jékely, Martin Tresguerres, Pei-Yuan Qian, Jian-Wen Qiu, Greg W. Rouse, Lee M. Henry, José M. Martín-Durán
Nat Commun. 2023; 14: 2814. Published online 2023 May 17. doi: 10.1038/s41467-023-38521-6
PMCID:
PMC10192322
9.
Pranav M. Pande, Hamed Azarbad, Julien Tremblay, Marc St-Arnaud, Etienne Yergeau
ISME Commun. 2023; 3: 30. Published online 2023 Apr 15. doi: 10.1038/s43705-023-00235-7
PMCID:
PMC10105728
10.
Hee-Jin Kwak, Brenda I. Medina-Jiménez, Soon Cheol Park, Jung-Hyeuk Kim, Geon-Hwi Jeong, Mi-Jeong Jeon, Sangil Kim, Jung-Woong Kim, David A. Weisblat, Sung-Jin Cho
Cell Biosci. 2023; 13: 70. Published online 2023 Apr 3. doi: 10.1186/s13578-023-01019-1
PMCID:
PMC10071614
11.
Xing-Hai Zhang, David Swait, Xiao-Lu Jin, Paveena Vichyavichien, Nicholas Nifakos, Noah Kaplan, Lucwilerna Raymond, John M. Harlin
PLoS One. 2023; 18(3): e0279772. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1371/journal.pone.0279772
PMCID:
PMC9994729
12.
Xiaochen Zhu, Yingying Zhao, Hua Wei, Nan Hu, Qingbiao Hu, Yingdong Li
Genes (Basel) 2023 Feb; 14(2): 388. Published online 2023 Feb 1. doi: 10.3390/genes14020388
PMCID:
PMC9957428
13.
Yu-Qing Wang, Qi Liu, Yan Zhou, Lizhi Chen, Yue-Ming Yang, Xue Shi, Deborah M. Power, Yi-Feng Li
Genes (Basel) 2023 Feb; 14(2): 287. Published online 2023 Jan 21. doi: 10.3390/genes14020287
PMCID:
PMC9957406
14.
Muhua Wang, Lingwei Ruan, Meng Liu, Zixuan Liu, Jian He, Long Zhang, Yuanyuan Wang, Hong Shi, Mingliang Chen, Feng Yang, Runying Zeng, Jianguo He, Changjun Guo, Jianming Chen
BMC Genomics. 2023; 24: 72. Published online 2023 Feb 11. doi: 10.1186/s12864-023-09166-y
PMCID:
PMC9921365
15.
Elena Kotsyuba, Vyacheslav Dyachuk
Int J Mol Sci. 2023 Jan; 24(2): 1202. Published online 2023 Jan 7. doi: 10.3390/ijms24021202
PMCID:
PMC9865615
16.
F. Xavier Gomis-Rüth, Walter Stöcker
Front Mol Biosci. 2022; 9: 1080836. Published online 2023 Jan 4. doi: 10.3389/fmolb.2022.1080836
PMCID:
PMC9848320
17.
Ce Xu, Ying Wang, Ruirui Zhang, Jiquan Zhang, Yuying Sun
Fish Shellfish Immunol Rep. 2023 Dec; 4: 100081. Published online 2023 Jan 4. doi: 10.1016/j.fsirep.2023.100081
PMCID:
PMC9841174
18.
Dianhang Jiang, Qun Liu, Jin Sun, Shikai Liu, Guangyi Fan, Lihua Wang, Yaolei Zhang, Inge Seim, Shucai An, Xin Liu, Qi Li, Xiaodong Zheng
BMC Biol. 2022; 20: 289. Published online 2022 Dec 27. doi: 10.1186/s12915-022-01500-2
PMCID:
PMC9795677
19.
Guangming Shao, Tianliang He, Yinnan Mu, Pengfei Mu, Jingqun Ao, Xihuang Lin, Lingwei Ruan, YuGuang Wang, Yuan Gao, Dinggao Liu, Liangsheng Zhang, Xinhua Chen
iScience. 2022 Dec 22; 25(12): 105545. Published online 2022 Nov 9. doi: 10.1016/j.isci.2022.105545
PMCID:
PMC9700323
20.
Jun Wang, Xiaowen Chen, Xin Hou, Jingan Wang, Wucheng Yue, Shu Huang, Gangchun Xu, Jizhou Yan, Guoqing Lu, Michael Hofreiter, Chenhong Li, Chenghui Wang
Sci Adv. 2022 Sep; 8(37): eabl4642. Published online 2022 Sep 16. doi: 10.1126/sciadv.abl4642
PMCID:
PMC9481118

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center