U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 23

1.
Zebin Zhou, Shaoqing Ding, Yaqian Wang, Janfeng Ren, Xiangyang Zhang, Weiming Li, Qinghua Zhang
Front Immunol. 2023; 14: 1153628. Published online 2023 Apr 18. doi: 10.3389/fimmu.2023.1153628
PMCID:
PMC10151648
2.
Lie Ma, Meng Gou, Zeyu Du, Ting Zhu, Jun Li, Qing Wei Li, Yue Pang
Commun Biol. 2021; 4: 995. Published online 2021 Aug 20. doi: 10.1038/s42003-021-02525-z
PMCID:
PMC8379177
3.
Sergey A. Dyshlovoy, Friedemann Honecker
Mar Drugs. 2020 Dec; 18(12): 643. Published online 2020 Dec 15. doi: 10.3390/md18120643
PMCID:
PMC7765281
4.
Jeramiah J. Smith, Vladimir A. Timoshevskiy, Cody Saraceno
Annu Rev Anim Biosci.
Published in final edited form as: Annu Rev Anim Biosci. 2021 Feb 16; 9: 173–201. Published online 2020 Sep 28. doi: 10.1146/annurev-animal-061220-023220
PMCID:
PMC8715500
5.
Qing Han, Yinglun Han, Hongyan Wen, Yue Pang, Qingwei Li
Front Immunol. 2020; 11: 1751. Published online 2020 Aug 11. doi: 10.3389/fimmu.2020.01751
PMCID:
PMC7431520
6.
Mingru Zhu, Bowen Li, Jihong Wang, Rong Xiao
Mar Drugs. 2018 Dec; 16(12): 477. Published online 2018 Nov 29. doi: 10.3390/md16120477
PMCID:
PMC6316161
7.
Bowen Li, Meng Gou, Jianmei Han, Xiaofei Yuan, Yingying Li, Tiesong Li, Qi Jiang, Rong Xiao, Qingwei Li
Proteome Sci. 2018; 16: 9. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12953-018-0137-5
PMCID:
PMC5964706
8.
Yu Zuo, Wenfang Xie, Yue Pang, Tiesong Li, Qingwei Li, Yingying Li
PLoS One. 2017; 12(12): e0188919. Published online 2017 Dec 5. doi: 10.1371/journal.pone.0188919
PMCID:
PMC5716533
9.
Fenfang Wu, Bo Feng, Yong Ren, Di Wu, Yue Chen, Shengfeng Huang, Shangwu Chen, Anlong Xu
Cell Discov. 2017; 3: 17033. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1038/celldisc.2017.33
PMCID:
PMC5605768
10.
Xinyu Yan, Wenbin Meng, Fenfang Wu, Anlong Xu, Shangwu Chen, Shengfeng Huang
PLoS One. 2016; 11(7): e0157494. Published online 2016 Jul 7. doi: 10.1371/journal.pone.0157494
PMCID:
PMC4936738
11.
Meng Gou, Xuyuan Duan, Jun Li, Yaocen Wang, Qingwei Li, Yue Pang, Yonghui Dong
Commun Biol. 2023; 6: 881. Published online 2023 Aug 28. doi: 10.1038/s42003-023-05250-x
PMCID:
PMC10462737
12.
Shiying Song, Bobo Du, Yu-Wen Chung-Davidson, Wenyao Cui, Yaru Li, Honglin Chen, Rong Huang, Weiming Li, Fei Li, Chenghui Wang, Jianfeng Ren
PLoS One. 2023; 18(3): e0281297. Published online 2023 Mar 2. doi: 10.1371/journal.pone.0281297
PMCID:
PMC9980737
13.
Tanjun Zhao, Yang Zou, Hanyu Yan, Yaqing Chang, Yaoyao Zhan
Front Immunol. 2023; 14: 1091607. Published online 2023 Feb 6. doi: 10.3389/fimmu.2023.1091607
PMCID:
PMC9941745
14.
Ana Carolina Seni-Silva, Adolfo Luis Almeida Maleski, Milena Marcolino Souza, Maria Alice Pimentel Falcao, Geonildo Rodrigo Disner, Monica Lopes-Ferreira, Carla Lima
BMC Genomics. 2022; 23: 123. Published online 2022 Feb 12. doi: 10.1186/s12864-022-08369-z
PMCID:
PMC8840632
15.
Carla Lima, Geonildo Rodrigo Disner, Maria Alice Pimentel Falcão, Ana Carolina Seni-Silva, Adolfo Luis Almeida Maleski, Milena Marcolino Souza, Mayara Cristina Reis Tonello, Monica Lopes-Ferreira
Toxins (Basel) 2021 Aug; 13(8): 538. Published online 2021 Jul 31. doi: 10.3390/toxins13080538
PMCID:
PMC8402412
16.
Xinyun Zhu, Zhe Zhang, Jianfeng Ren, Liang Jia, Shaoqing Ding, Jiafei Pu, Wenyuan Ma, Yan Tao, Yao Zu, Weiming Li, Qinghua Zhang
Front Immunol. 2020; 11: 1738. Published online 2020 Aug 18. doi: 10.3389/fimmu.2020.01738
PMCID:
PMC7461807
17.
Ying Shi, Qing Li, Feng Sun, Chenyue Zhu, Sainan Ma, Di Qin, Qingwei Li, Tiesong Li
Fish Shellfish Immunol. 2020 Sep; 104: 613–621. Published online 2020 Jun 24. doi: 10.1016/j.fsi.2020.06.037
PMCID:
PMC7311904
18.
Xin Guan, Jiali Lu, Feng Sun, Qingwei Li, Yue Pang
Front Immunol. 2019; 10: 1382. Published online 2019 Jun 20. doi: 10.3389/fimmu.2019.01382
PMCID:
PMC6596451
19.
Juntao Fan, Mengdi Li, Fen Guo, Zhenguang Yan, Xin Zheng, Yuan Zhang, Zongxue Xu, Fengchang Wu
Int J Environ Res Public Health. 2018 Oct; 15(10): 2090. Published online 2018 Sep 23. doi: 10.3390/ijerph15102090
PMCID:
PMC6210177
20.
Junko Ishijima, Yoshinobu Uno, Mitsuo Nunome, Chizuko Nishida, Shigehiro Kuraku, Yoichi Matsuda
DNA Res. 2017 Feb; 24(1): 93–101. Published online 2016 Dec 24. doi: 10.1093/dnares/dsw053
PMCID:
PMC5381345

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center