U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 279

1.
Jing-Yi Jia, Guang-Hui Chen, Ting-Ting Shu, Qi-Yong Lou, Xia Jin, Jiang-Yan He, Wu-Han Xiao, Gang Zhai, Zhan Yin
Zool Res. 2024 Mar 18; 45(2): 355–366. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.324
PMCID:
PMC11017085
2.
Tao Zhang, Lun Jia, Zhiyi Niu, Xinying Li, Shengkang Men, Lu Jiang, Miaojun Ma, Huihui Wang, Xiaolong Tang, Qiang Chen
BMC Genomics. 2024; 25: 363. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1186/s12864-024-10248-8
PMCID:
PMC11015565
3.
Guohui Zhang, Juncen Guo, Haoxuan Yang, Qing Li, Fei Ye, Yuelin Song, Dongsheng Xiong, Jiuzhi Zeng, Weiwei Zhi, Shuiqiao Yuan, Yunyun Lv, Tongtong Li, Yan Wang, Lu Liao, Dong Deng, Weixin Liu, Wenming Xu
Cell Mol Life Sci. 2024 Dec; 81(1): 170. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1007/s00018-024-05177-4
PMCID:
PMC11006759
4.
J Anat. 2022 Apr; 240(4): 775–819. Published online 2021 Nov 24. doi: 10.1111/joa.13592
PMCID:
PMC8930810
5.
Yacheng Hu, Ruihua Tan, Xin Zhu, Binzhong Wang, Jingshu Wang, Baifu Guo, Yuan Li, Hejun Du, Yuanjin Yang
Sci Rep. 2024; 14: 4231. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1038/s41598-024-54899-9
PMCID:
PMC10879162
6.
Shiyou Chen, Sahya Maulu, Jie Wang, Xiaoze Xie, Xiaofang Liang, Hao Wang, Junjun Wang, Min Xue
Anim Nutr. 2024 Mar; 16: 105–121. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1016/j.aninu.2023.11.001
PMCID:
PMC10864210
7.
Sheng-Yong Xu, Shan-Shan Cai, Zhi-Qiang Han
Brief Bioinform. 2024 Mar; 25(2): bbae041. Published online 2024 Feb 12. doi: 10.1093/bib/bbae041
PMCID:
PMC10863417
8.
Akira Kanamori, Yasuhisa Kobayashi
Front Cell Dev Biol. 2023; 11: 1328024. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.3389/fcell.2023.1328024
PMCID:
PMC10766852
9.
Shanshan Wu, Jiamin Li, Yao Deng, Peng Fang, Wei Lei, Ao Luo, Zhengwei He, Liufeng Xiong, Gang Yang, Vikas Kumar, Mo Peng
Aquac Nutr. 2023; 2023: 4912141. Published online 2023 Nov 29. doi: 10.1155/2023/4912141
PMCID:
PMC10699974
10.
Åsa Schawlann Ølnes, Marianne Teigen, Jon K. Laerdahl, Trond P. Leren, Thea Bismo Strøm, Katrine Bjune
PLoS One. 2023; 18(12): e0294764. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1371/journal.pone.0294764
PMCID:
PMC10691695
11.
Kateřina Šimková, Ravindra Naraine, Jan Vintr, Vladimír Soukup, Radek Šindelka
Front Cell Dev Biol. 2023; 11: 1260795. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.3389/fcell.2023.1260795
PMCID:
PMC10620976
12.
Achilleas Makris, Alexandra I. Alevra, Athanasios Exadactylos, Serafeim Papadopoulos
Int J Mol Sci. 2023 Oct; 24(20): 15056. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.3390/ijms242015056
PMCID:
PMC10606652
13.
Marta Vohnoutová, Anastázie Sedláková, Radka Symonová
Int J Mol Sci. 2023 Sep; 24(17): 13167. Published online 2023 Aug 24. doi: 10.3390/ijms241713167
PMCID:
PMC10487504
14.
Yifan Tao, Yifan Pan, Qingchun Wang, Siqi Lu, Yan Li, Wenting Liu, Tao Zheng, Bei Wang, Jun Qiang, Pao Xu
Antioxidants (Basel) 2023 Aug; 12(8): 1524. Published online 2023 Jul 29. doi: 10.3390/antiox12081524
PMCID:
PMC10451663
15.
Małgorzata Witeska, Elżbieta Kondera, Bartosz Bojarski
Animals (Basel) 2023 Aug; 13(16): 2625. Published online 2023 Aug 14. doi: 10.3390/ani13162625
PMCID:
PMC10451336
16.
Sinan Uğur Umu, Vanessa M. Paynter, Håvard Trondsen, Tilo Buschmann, Trine B. Rounge, Kevin J. Peterson, Bastian Fromm
Cell Genom. 2023 Aug 9; 3(8): 100348. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.1016/j.xgen.2023.100348
PMCID:
PMC10435380
17.
Matt J Thorstensen, Alyssa M Weinrauch, William S Bugg, Ken M Jeffries, W Gary Anderson
Database (Oxford) 2023; 2023: baad055. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.1093/database/baad055
PMCID:
PMC10434735
18.
Claudio A. Jiménez-Ruiz, Roberto de la Herrán, Francisca Robles, Rafael Navajas-Pérez, Ismael Cross, Laureana Rebordinos, Carmelo Ruiz-Rejón
Animals (Basel) 2023 Aug; 13(15): 2399. Published online 2023 Jul 25. doi: 10.3390/ani13152399
PMCID:
PMC10417697
19.
EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Bicout, Paolo Calistri, Elisabetta Canali, Julian Ashley Drewe, Bruno Garin‐Bastuji, José Louis Gonzales Rojas, Christian Gortazar Smith, Mette Herskin, Virginie Michel, Miguel Angel Miranda Chueca, Barbara Padalino, Hans Spoolder, Karl Ståhl, Antonio Velarde, Arvo Viltrop, Christoph Winckler, Isabelle Arzul, Shetty Dharmaveer, Niels Jørgen Olesen, Morten Schiøtt, Hilde Sindre, David Stone, Niccoló Vendramin, Mariana Aires, Inmaculada Aznar Asensio, Sotiria‐Eleni Antoniou, Fulvio Barizzone, Sofie Dhollander, Marzia Gnocchi, Anna Eleonora Karagianni, Linnea Lindgren Kero, Irene Pilar Munoz Guajardo, Alessia Rusina, Helen Roberts
EFSA J. 2023 Aug; 21(8): e08174. Published online 2023 Aug 1. doi: 10.2903/j.efsa.2023.8174
PMCID:
PMC10392593
20.
Jan Stundl, Megan L. Martik, Donglei Chen, Desingu Ayyappa Raja, Roman Franěk, Anna Pospisilova, Martin Pšenička, Brian D. Metscher, Ingo Braasch, Tatjana Haitina, Robert Cerny, Per E. Ahlberg, Marianne E. Bronner
Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Jul 25; 120(30): e2221120120. Published online 2023 Jul 17. doi: 10.1073/pnas.2221120120
PMCID:
PMC10372632

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center