U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 845

1.
Giorgia Pia Lombardo, Anthea Miller, Marialuisa Aragona, Emmanuele Messina, Angelo Fumia, Michał Kuciel, Alessio Alesci, Simona Pergolizzi, Eugenia Rita Lauriano
Biology (Basel) 2024 Apr; 13(4): 210. Published online 2024 Mar 23. doi: 10.3390/biology13040210
PMCID:
PMC11048468
2.
Chenxi Zhao, Chao Bian, Xidong Mu, Xinhui Zhang, Qiong Shi
Front Genet. 2024; 15: 1381832. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.3389/fgene.2024.1381832
PMCID:
PMC11043485
3.
Elisavet Iliopoulou, Vasileios Papadogiannis, Costas S Tsigenopoulos, Tereza Manousaki
Genome Biol Evol. 2024 Apr; 16(4): evae061. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.1093/gbe/evae061
PMCID:
PMC11034925
4.
Alan J. Situ, Jiyoon Kim, Woojin An, Chungho Kim, Tobias S. Ulmer
J Mol Biol.
Published in final edited form as: J Mol Biol. 2021 Apr 2; 433(7): 166832. Published online 2021 Feb 2. doi: 10.1016/j.jmb.2021.166832
PMCID:
PMC11025565
5.
Sara M. Stieb, Fabio Cortesi, Laurie Mitchell, Luiz Jardim de Queiroz, N. Justin Marshall, Ole Seehausen
Ecol Evol. 2024 Apr; 14(4): e11186. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1002/ece3.11186
PMCID:
PMC11019301
6.
Chao Bian, Yu Huang, Ruihan Li, Pengwei Xu, Xinxin You, Yunyun Lv, Zhiqiang Ruan, Jieming Chen, Junmin Xu, Qiong Shi
J Adv Res. 2024 Apr; 58: 93–104. Published online 2023 May 21. doi: 10.1016/j.jare.2023.05.005
PMCID:
PMC10982859
7.
Ferdinand Marlétaz, Nataliya Timoshevskaya, Vladimir A. Timoshevskiy, Elise Parey, Oleg Simakov, Daria Gavriouchkina, Masakazu Suzuki, Kaoru Kubokawa, Sydney Brenner, Jeramiah J. Smith, Daniel S. Rokhsar
Nature. 2024; 627(8005): 811–820. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.1038/s41586-024-07070-3
PMCID:
PMC10972751
8.
Meiru Liu, Yue Song, Suyu Zhang, Lili Yu, Zengbao Yuan, Hengjia Yang, Mengqi Zhang, Zhuocheng Zhou, Inge Seim, Shanshan Liu, Guangyi Fan, Huanming Yang
Mar Life Sci Technol. 2024 Feb; 6(1): 1–14. Published online 2023 Dec 14. doi: 10.1007/s42995-023-00197-8
PMCID:
PMC10901758
9.
Vladimir Lažetić, Emily R. Troemel
FEBS J.
Published in final edited form as: FEBS J. 2021 Sep; 288(18): 5289–5299. Published online 2020 Dec 2. doi: 10.1111/febs.15627
PMCID:
PMC10901648
10.
Galina V. Ermakova, Irina V. Meyntser, Andrey G. Zaraisky, Andrey V. Bayramov
Sci Rep. 2024; 14: 3805. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.1038/s41598-024-54435-9
PMCID:
PMC10869764
11.
Paolo Valentini, Srinivas Akula, Abigail Alvarado-Vazquez, Jenny Hallgren, Zhirong Fu, Brett Racicot, Ingo Braasch, Michael Thorpe, Lars Hellman
Int J Mol Sci. 2024 Feb; 25(3): 1669. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.3390/ijms25031669
PMCID:
PMC10855939
12.
Jingqi Zhou, Ake Liu, Funan He, Yunbin Zhang, Libing Shen, Jun Yu, Xiang Zhang
Genomics Proteomics Bioinformatics. 2023 Jun; 21(3): 501–514. Published online 2022 Dec 5. doi: 10.1016/j.gpb.2022.11.005
PMCID:
PMC10787021
13.
Diego Madera, Aitana Alonso-Gómez, María Jesús Delgado, Ana Isabel Valenciano, Ángel Luis Alonso-Gómez
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(1): 54. Published online 2023 Dec 19. doi: 10.3390/ijms25010054
PMCID:
PMC10779419
14.
Genki Imaizumi, Kazutaka Ushio, Hidenori Nishihara, Ingo Braasch, Erika Watanabe, Shiori Kumagai, Tadaomi Furuta, Koji Matsuzaki, Michael F Romero, Akira Kato, Ayumi Nagashima
Genome Biol Evol. 2024 Jan; 16(1): evad221. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1093/gbe/evad221
PMCID:
PMC10769510
15.
Xin Wei, Haoran Pan, Dan Liu, Xinyan Zhao, Yuqing Gou, Ran Guo, Yi Tian
Cell Stress Chaperones. 2023 Nov; 28(6): 1027–1039. Published online 2023 Dec 18. doi: 10.1007/s12192-023-01398-x
PMCID:
PMC10746662
16.
Jianyi Guo, Huayang Guo, Chuanghua Chen, Fangzhao Yu, Baosuo Liu, Nan Zhang, Lin Xian, Zhiping Luo, Wen Liu, Kecheng Zhu, Dianchang Zhang
Genes (Basel) 2023 Dec; 14(12): 2142. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.3390/genes14122142
PMCID:
PMC10742913
17.
Alain de Chambrier, Olena Kudlai, Chris T. McAllister, Tomáš Scholz
Int J Parasitol Parasites Wildl. 2023 Dec; 22: 255–275. Published online 2023 Oct 16. doi: 10.1016/j.ijppaw.2023.10.006
PMCID:
PMC10724698
18.
Montserrat Olivares-Costa, Gianluca Merello Oyarzún, Daniel Verbel-Vergara, Marcela P. González, Duxan Arancibia, María E. Andrés, Juan C. Opazo
Commun Biol. 2023; 6: 1267. Published online 2023 Dec 14. doi: 10.1038/s42003-023-05652-x
PMCID:
PMC10721905
19.
Wesley C. Warren, Edward S. Rice, X Maggs, Emma Roback, Alex Keene, Fergal Martin, Denye Ogeh, Leanne Haggerty, Rachel A. Carroll, Suzanne McGaugh, Nicolas Rohner
Version 2. bioRxiv. Preprint. 2023 Nov 20. doi: 10.1101/2023.11.16.567450
PMCID:
PMC10680795
20.
Rahul Raghavan, Ugo Coppola, Yushi Wu, Chibuike Ihewulezi, Lenny J. Negrón-Piñeiro, Julie E. Maguire, Justin Hong, Matthew Cunningham, Han Jo Kim, Todd J. Albert, Abdullah M. Ali, Jean-Pierre Saint-Jeannet, Filomena Ristoratore, Chitra L. Dahia, Anna Di Gregorio
BMC Ecol Evol. 2023; 23: 63. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1186/s12862-023-02167-1
PMCID:
PMC10605842

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center