U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 165424

1.
Shirin Sarejloo, Fatemeh Dehghani, Mohammad Reza Hatamnejad, Soodeh Jahangiri, Tahereh Ghaedian, Maryam Salimi, Hamed Bazrafshan Drissi
ARYA Atheroscler. 2023 Jan; 19(1): 44–52. doi: 10.48305/arya.2022.11824.2494
PMCID:
PMC11079298
2.
Fatemeh Barati, Davood Bashash, Mohamad Hosein Mohamadi, Mahdieh Mehrpori, Mohsen Hamidpour
ARYA Atheroscler. 2023 Jan; 19(1): 25–33. doi: 10.48305/arya.2022.11777.2422
PMCID:
PMC11079296
3.
Muhamad Robiul Fuadi, Jusak R Nugraha, I Gde Rurus Suryawan, Hartono Kahar, Aryati Aryati, Gwenny Ichsan Prabowo, Budi Utomo, Reny I'tishom
ARYA Atheroscler. 2023 Feb; 19(2): 8–13. doi: 10.48305/ARYA.2022.39221.2830
PMCID:
PMC11066778
4.
Yaru Liu, Hui Duan, Ying Chen, Chengcheng Zhang, Jianxin Zhao, Arjan Narbad, Fengwei Tian, Qixiao Zhai, Leilei Yu, Wei Chen
Imeta. 2023 Nov; 2(4): e136. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.1002/imt2.136
PMCID:
PMC10989848
5.
Wei Sun, Yifeng Wang, Haifeng Zhang, Yanhui Sheng, Jingyi Fan, Mingxia Gu, Yunfan Tian, Yuqing Zhang, Hongxia Ma, Xiaorong Yin, Kangyun Sun, Zheng Ding, Zhibin Hu, eHypertension Cohort Study, Lianmin Chen, Xiangqing Kong
Imeta. 2022 Jun; 1(2): e22. Published online 2022 Apr 18. doi: 10.1002/imt2.22
PMCID:
PMC10989831
6.
Ziran Huang, Yuxiao Chang, Kun Hao, Yafang Tan, Lei Ding, Likun Wang, Zhen Wang, Zhiyuan Pan, Hong Gao, Jiahong Wu, Yubing Zhu, Qi Gao, Yujing Bi, Ruifu Yang
Imeta. 2023 May; 2(2): e100. Published online 2023 Apr 5. doi: 10.1002/imt2.100
PMCID:
PMC10989793
7.
J Feline Med Surg. 2021 Sep; 23(9): 851–858. Published online 2021 Aug 25. doi: 10.1177/1098612X211037875
PMCID:
PMC10812147
8.
KANA KATO, HINATA NISHIMURA, YUJI SUZUKI, TAKAHASHI TANAKA, RYUSEI ABE, AURELIEN KEREVER, ERI ARIKAWA-HIRASAWA
Juntendo Iji Zasshi. 2023; 69(4): 300–306. Published online 2023 Jun 22. doi: 10.14789/jmj.JMJ23-0007-OA
PMCID:
PMC10984364
9.
10.
Hadeel Kheraldine, Arij Fouzat Hassan, Hashim Alhussain, Hamda Al-Thawadi, Semir Vranic, Ala-Eddin Al Moustafa
Biomol Biomed. 2024 Jun 1; 24(3): 575–581. Published online 2024 Jun 1. doi: 10.17305/bb.2023.9869
PMCID:
PMC11088882
11.
Satoru Watanabe, Damir Stazic, Jens Georg, Shota Ohtake, Yutaka Sakamaki, Megumi Numakura, Munehiko Asayama, Taku Chibazakura, Annegret Wilde, Claudia Steglich, Wolfgang R. Hess
mLife. 2023 Mar; 2(1): 43–57. Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1002/mlf2.12056
PMCID:
PMC10989929
12.
Xi Liu, Minlu Jia, Jing Wang, Hang Cheng, Zhao Cai, Zhaoxiao Yu, Yang Liu, Luyan Z. Ma, Lianhui Zhang, Yingdan Zhang, Liang Yang
mLife. 2023 Mar; 2(1): 28–42. Published online 2023 Mar 21. doi: 10.1002/mlf2.12059
PMCID:
PMC10989928
13.
Qin Dou, Jin Yuan, Rilei Yu, Jiahui Yang, Jiayi Wang, Yuxiang Zhu, Jing Zhong, Hongan Long, Zhiqing Liu, Xianghong Wang, Yuying Li, Yichen Xiao, Jiazhen Liang, Xiao‐Hua Zhang, Yan Wang
mLife. 2022 Dec; 1(4): 428–442. Published online 2022 Mar 24. doi: 10.1002/mlf2.12016
PMCID:
PMC10989899
14.
Juan Gao, Di Sun, Bei Li, Chaoyong Yang, Wei Wang
mLife. 2022 Sep; 1(3): 350–358. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.1002/mlf2.12041
PMCID:
PMC10989894
15.
Chun‐Yang Li, Jason C. Crack, Simone Newton‐Payne, Andrew R. J. Murphy, Xiu‐Lan Chen, Benjamin J. Pinchbeck, Shun Zhou, Beth T. Williams, Ming Peng, Xiao‐Hua Zhang, Yin Chen, Nick E. Le Brun, Jonathan D. Todd, Yu‐Zhong Zhang
mLife. 2022 Jun; 1(2): 114–130. Published online 2022 Jun 15. doi: 10.1002/mlf2.12030
PMCID:
PMC10989797
16.
Alexandros Leonidas Liarakos, Patrick Tran, Ranganatha Rao, Narasimha Murthy
BMJ Case Rep. 2022; 15(5): e250350. Published online 2022 May 19. doi: 10.1136/bcr-2022-250350
PMCID:
PMC9125717
17.
Jonathan Jin, Rachel Goud, Huda Al-Shamali, Anja Dzunic, Tirzah Lyons, Matthew Reeson, Hannah Pazderka, Liz Dennett, Wanda Polzin, Yifeng Wei, Peter H. Silverstone, Andrew J. Greenshaw
Psychiatry Clin Psychopharmacol. 2023 Mar; 33(1): 58–69. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.5152/pcp.2023.22549
PMCID:
PMC11082638
18.
Alexandru Pavel, Valentin Matei, Radu Paun, Catalina Tudose
Psychiatry Clin Psychopharmacol. 2022 Dec; 32(4): 299–305. Published online 2022 Dec 1. doi: 10.5152/pcp.2022.22506
PMCID:
PMC11082589
19.
Takumi Hirose, Toshiki Takayama, Nobuto Shibata, Koji Murakami, Heii Arai
Psychiatry Clin Psychopharmacol. 2023 Mar; 33(1): 1–7. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.5152/pcp.2023.22524
PMCID:
PMC11082584
20.
Anna Carolyna Vieira Cavalcante, Adriana Catarina de Souza Oliveira, Aline Gabriele Araújo de Oliveira Torres, Elise Cristina dos Santos Félix, Bruno Araújo da Silva Dantas, Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, Maria Laurência Gemito, Felismina Rosa Parreira Mendes, Gilson de Vasconcelos Torres, Eulália Maria Chaves Maia
Psychiatry Clin Psychopharmacol. 2023 Mar; 33(1): 20–27. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.5152/pcp.2023.22377
PMCID:
PMC11082575

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center