Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 2034

1.
Patrick Willems, Elvis Ndah, Veronique Jonckheere, Frank Van Breusegem, Petra Van Damme
Front Plant Sci. 2021; 12: 778804. Published online 2022 Jan 6. doi: 10.3389/fpls.2021.778804
PMCID:
PMC8770321
2.
Fernando Baile, Ángeles Gómez-Zambrano, Myriam Calonje
Plant Commun. 2022 Jan 10; 3(1): 100267. Published online 2021 Nov 26. doi: 10.1016/j.xplc.2021.100267
PMCID:
PMC8760139
3.
Eui-Jung Kim, Woo-Jong Hong, Yu-Jin Kim, Ki-Hong Jung
Int J Mol Sci. 2022 Jan; 23(1): 239. Published online 2021 Dec 27. doi: 10.3390/ijms23010239
PMCID:
PMC8745200
4.
Carolina Rodríguez-Pelayo, Barbara A. Ambrose, Alejandra Vasco, Juan F. Alzate, Natalia Pabón-Mora
EvoDevo. 2022; 13: 2. Published online 2022 Jan 8. doi: 10.1186/s13227-021-00188-9
PMCID:
PMC8742948
5.
Mahnaz Nezamivand-Chegini, Esmaeil Ebrahimie, Ahmad Tahmasebi, Ali Moghadam, Saeid Eshghi, Manijeh Mohammadi-Dehchesmeh, Stanislav Kopriva, Ali Niazi
BMC Genomics. 2021; 22: 915. Published online 2021 Dec 30. doi: 10.1186/s12864-021-08242-5
PMCID:
PMC8717665
6.
Pramesti Istiandari, Shuhei Yasumoto, Pisanee Srisawat, Keita Tamura, Ayaka Chikugo, Hideyuki Suzuki, Hikaru Seki, Ery Odette Fukushima, Toshiya Muranaka
Front Plant Sci. 2021; 12: 762546. Published online 2021 Dec 16. doi: 10.3389/fpls.2021.762546
PMCID:
PMC8716914
7.
Yitian Fang, Jinke Chang, Tao Shi, Wenchun Luo, Yang Ou, Dongshi Wan, Jia Li
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(24): 13372. Published online 2021 Dec 13. doi: 10.3390/ijms222413372
PMCID:
PMC8708909
8.
Xuechun Wang, Nan Chao, Aijing Zhang, Jiaqi Kang, Xiangning Jiang, Ying Gai
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(24): 13366. Published online 2021 Dec 13. doi: 10.3390/ijms222413366
PMCID:
PMC8704367
9.
Shenghao Liu, Shuo Fang, Chenlin Liu, Linlin Zhao, Bailin Cong, Zhaohui Zhang
Front Plant Sci. 2021; 12: 788377. Published online 2021 Dec 8. doi: 10.3389/fpls.2021.788377
PMCID:
PMC8692278
10.
Lisa S. Mydy, Desnor N. Chigumba, Roland D. Kersten
Front Plant Sci. 2021; 12: 692108. Published online 2021 Nov 29. doi: 10.3389/fpls.2021.692108
PMCID:
PMC8672867
11.
Alejandra E. Melgar, Alicia M. Zelada
Sci Rep. 2021; 11: 23869. Published online 2021 Dec 13. doi: 10.1038/s41598-021-03066-5
PMCID:
PMC8669000
12.
A. Détain, D. Redecker, N. Leborgne-Castel, S. Ochatt
Sci Rep. 2021; 11: 23862. Published online 2021 Dec 13. doi: 10.1038/s41598-021-03268-x
PMCID:
PMC8668995
13.
Dong Zhang, Mojiao Zhao, Yumei Li, Dafang Zhang, Yong Yang, Lijing Li
Molecules. 2021 Dec; 26(23): 7307. Published online 2021 Dec 1. doi: 10.3390/molecules26237307
PMCID:
PMC8659034
14.
Shuo Han, Zhiyin Jiao, Meng-Xue Niu, Xiao Yu, Mengbo Huang, Chao Liu, Hou-Ling Wang, Yangyan Zhou, Wei Mao, Xiaofei Wang, Weilun Yin, Xinli Xia
Int J Mol Sci. 2021 Nov; 22(22): 12336. Published online 2021 Nov 15. doi: 10.3390/ijms222212336
PMCID:
PMC8624709
15.
Eduardo Fuentes, Sergio Wehinger, Andrés Trostchansky
Int J Mol Sci. 2021 Nov; 22(22): 12380. Published online 2021 Nov 17. doi: 10.3390/ijms222212380
PMCID:
PMC8620148
16.
Tao Tong, Qi Li, Wei Jiang, Guang Chen, Dawei Xue, Fenglin Deng, Fanrong Zeng, Zhong-Hua Chen
Int J Mol Sci. 2021 Nov; 22(22): 12308. Published online 2021 Nov 15. doi: 10.3390/ijms222212308
PMCID:
PMC8618852
17.
Totan Kumar Ghosh, Naznin Haque Tompa, Md. Mezanur Rahman, Mohammed Mohi-Ud-Din, S. M. Zubair Al-Meraj, Md. Sanaullah Biswas, Mohammad Golam Mostofa
PeerJ. 2021; 9: e12419. Published online 2021 Nov 10. doi: 10.7717/peerj.12419
PMCID:
PMC8590393
18.
Runze Wang, Yongsong Xue, Jing Fan, Jia-Long Yao, Mengfan Qin, Tao Lin, Qun Lian, Mingyue Zhang, Xiaolong Li, Jiaming Li, Manyi Sun, Bobo Song, Jiaying Zhang, Kejiao Zhao, Xu Chen, Hongju Hu, Zhangjun Fei, Cheng Xue, Jun Wu
Genome Biol. 2021; 22: 313. Published online 2021 Nov 14. doi: 10.1186/s13059-021-02531-8
PMCID:
PMC8590786
19.
Scott Latimer, Shea A. Keene, Lauren R. Stutts, Antoine Berger, Ann C. Bernert, Eric Soubeyrand, Janet Wright, Catherine F. Clarke, Anna K. Block, Thomas A. Colquhoun, Christian Elowsky, Alan Christensen, Mark A. Wilson, Gilles J. Basset
J Biol Chem. 2021 Nov; 297(5): 101283. Published online 2021 Oct 6. doi: 10.1016/j.jbc.2021.101283
PMCID:
PMC8559556
20.
Mengya Li, Guanghui Yu, Congli Cao, Pei Liu
Plant Commun. 2021 Sep 13; 2(5): 100231. Published online 2021 Aug 11. doi: 10.1016/j.xplc.2021.100231
PMCID:
PMC8555440

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center