U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 233

1.
Joshua Reynolds, Michelle Huang, Yaxi Li, Myriam Meineck, Tamara Moeckel, Julia Weinmann-Menke, Chandra Mohan, Andreas Schwarting, Chaim Putterman
J Neuroinflammation. 2024; 21: 89. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1186/s12974-024-03085-9
PMCID:
PMC11007930
2.
Wenqi Geng, Shangzhu Zhang, Jinya Cao, Xia Hong, Yanping Duan, Yinan Jiang, Jing Wei
Front Immunol. 2024; 15: 1323209. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.3389/fimmu.2024.1323209
PMCID:
PMC10996363
3.
Sebastian Rodrigo, Stefania Costi, Pierre Ellul, Melodie Aubart, Nathalie Boddaert, Stephane Auvin, Monique Elmaleh, Alexandra Ntorkou, Brigitte Bader-Meunier, Vincent Lebon, Isabelle Melki, Catherine Chiron
EJNMMI Res. 2024; 14: 34. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.1186/s13550-024-01088-4
PMCID:
PMC10987444
4.
Yishan Zhou, Liang Chen, Xiulan Zheng, Qijun Fang, Yunzhi Qian, Tianshu Xu, Jun Liang, Huajun Zhang, Xiaojuan Han, Lingyun Sun
J Cell Mol Med. 2024 Apr; 28(7): e18190. Published online 2024 Mar 17. doi: 10.1111/jcmm.18190
PMCID:
PMC10945089
5.
Arman Ahmadzade, Leila Simani, Mehrdad Roozbeh, Farane Farsad, Mehdi Sheibani, Omid Negaresh, Mohammad Mehdi Emam, Alireza Rajaei, Muhanna Kazempour, Mahtab Ramezani, Samad Nazarpoor
Caspian J Intern Med. 2024 Winter; 15(1): 58–65. doi: 10.22088/cjim.15.1.6
PMCID:
PMC10921114
6.
Angel A. Justiz-Vaillant, Darren Gopaul, Sachin Soodeen, Rodolfo Arozarena-Fundora, Odette Arozarena Barbosa, Chandrashehkar Unakal, Reinand Thompson, Bijay Pandit, Srikanth Umakanthan, Patrick E. Akpaka
Molecules. 2024 Feb; 29(4): 747. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.3390/molecules29040747
PMCID:
PMC10892692
7.
Wen Jiang, Song Mei, Qionghua Deng, Chunyan Lei, Ailan Pang
Neurologist. 2024 Jan; 29(1): 17–21. Published online 2023 Aug 25. doi: 10.1097/NRL.0000000000000520
PMCID:
PMC10763715
8.
罗 芷筠, 吴 佳佳, 宋 优, 梅 春丽, 杜 戎
Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2023 Dec 18; 55(6): 1111–1117. Chinese. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.19723/j.issn.1671-167X.2023.06.024
PMCID:
PMC10723996
9.
Xiaojuan Wang, Lingling Huang, Wenbin Guo, Langlang Tang, Aiyu Wu, Peng Wu, Xiance Zhao, Qi Lin, Lian Yu
J Inflamm Res. 2023; 16: 5465–5475. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.2147/JIR.S429521
PMCID:
PMC10676653
10.
Manish Kharel, Bibek Parajuli, Sunil Timilsina, Suchit Thapa Chhetri, Bishal Kunwor
Cureus. 2023 Oct; 15(10): e46464. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.7759/cureus.46464
PMCID:
PMC10624149
11.
Yousef M. Alammari, Mahmoud A. Gaddoury, Abdullah A. Alaryni, Abdullah H. Alghamdi, Sara A. Alharbi, Reem A. Almohaini, Lena S. Alsaleem, Lujain H. Allowaihiq, Maha H. Alrashid
Neurosciences (Riyadh) 2023 Jul; 28(3): 177–183. doi: 10.17712/nsj.2023.3.20220127
PMCID:
PMC10519659
12.
Jiali Ni, Chen Chen, Shuangan Wang, Xuan Liu, Liping Tan, Li Lu, Yu Fan, Yayi Hou, Huan Dou, Jun Liang
Arthritis Res Ther. 2023; 25: 165. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.1186/s13075-023-03146-z
PMCID:
PMC10486090
13.
Wenqi Geng, Shangzhu Zhang, Jinya Cao, Boheng Zhu, Yanping Duan, Xia Hong, Jing Wei
Front Psychiatry. 2023; 14: 1189940. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1189940
PMCID:
PMC10424435
14.
Jialin Zhang, Xiaodong Wu, Jing Xue, Lei Liu
Front Immunol. 2023; 14: 1185501. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.3389/fimmu.2023.1185501
PMCID:
PMC10336214
15.
Anastasia Pentari, Nicholas Simos, George Tzagarakis, Antonios Kagialis, George Bertsias, Eleftherios Kavroulakis, Eirini Gratsia, Prodromos Sidiropoulos, Dimitrios T Boumpas, Efrosini Papadaki
Lupus Sci Med. 2023; 10(2): e000920. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.1136/lupus-2023-000920
PMCID:
PMC10335506
16.
Jingyi Xu, Chunshu Yang, Siyuan Zeng, Xuejiao Wang, Pingting Yang, Ling Qin
J Neuroinflammation. 2023; 20: 150. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1186/s12974-023-02832-8
PMCID:
PMC10294451
17.
Cristina Cocco, Elias Manca, Giulia Corda, Maria Maddalena Angioni, Barbara Noli, Mattia Congia, Francesco Loy, Michela Isola, Elisabetta Chessa, Alberto Floris, Lorena Lorefice, Luca Saba, Alessandro Mathieu, Gian Luca Ferri, Alberto Cauli, Matteo Piga
Front Immunol. 2023; 14: 1157149. Published online 2023 Jun 13. doi: 10.3389/fimmu.2023.1157149
PMCID:
PMC10294074
18.
Yang Yun, Xuejiao Wang, Jingyi Xu, Jingyu Chen, Xueru Wang, Pingting Yang, Ling Qin
Behav Brain Funct. 2023; 19: 11. Published online 2023 Jun 15. doi: 10.1186/s12993-023-00213-y
PMCID:
PMC10268425
19.
Lizeyu Lv, Yong Lin, Yu Zhang, Wen Xiao, Mingquan Li, Liangbin Zhao
Medicine (Baltimore) 2023 Jun 9; 102(23): e33746. Published online 2023 Jun 9. doi: 10.1097/MD.0000000000033746
PMCID:
PMC10256366
20.
Dionysis Nikolopoulos, Theodora Manolakou, Alexia Polissidis, Anastasia Filia, George Bertsias, Yassemi Koutmani, Dimitrios T Boumpas
Ann Rheum Dis. 2023 May; 82(5): 646–657. Published online 2023 Mar 10. doi: 10.1136/ard-2022-223506
PMCID:
PMC10176423

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center