U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 10

1.
Hitoshi Dejima, Hiroaki Kuroda, Katsutoshi Seto, Shozo Sakata, Takaaki Arimura, Tetsuya Mizuno, Noriaki Sakakura, Yukinori Sakao
J Thorac Dis. 2018 Feb; 10(2): 1138–1143. doi: 10.21037/jtd.2017.12.132
PMCID:
PMC5864611
2.
T Shirakusa, M Kimura
Thorax. 1991 Jul; 46(7): 484–487. doi: 10.1136/thx.46.7.484
PMCID:
PMC463235
3.
Edward R. Ferguson, Jr., Michael J. Reardon
Tex Heart Inst J. 2000; 27(2): 110–112.
PMCID:
PMC101043
4.
Zhilin Luo, Hong Zhang, Yajie Xiao, Rui Wang, Liping Zhang, Chenglu Huang, Yu Cao, Chao Sun, Yongtian Zhao, Hanqing Lin, Dongfang Wu, Tianhu Wang
Front Oncol. 2021; 11: 633446. Published online 2021 May 20. doi: 10.3389/fonc.2021.633446
PMCID:
PMC8173040
5.
Wei Luo, Tong-chen Hu, Lincheng Luo, Ya-lun Li
Eur J Med Res. 2021; 26: 48. Published online 2021 May 25. doi: 10.1186/s40001-021-00519-5
PMCID:
PMC8146657
6.
Edyta I. Wolny-Rokicka, Jerzy Wydmański, Andrzej Tukiendorf, Piotr Mróz, Agnieszka Zembroń-Łacny
Med Sci Monit. 2018; 24: 8577–8582. Published online 2018 Nov 27. doi: 10.12659/MSM.910280
PMCID:
PMC6278351
7.
Zheng-hao Deng, Jie Meng, Juan Tang, Gao-yun Hu, Li-jian Tao
J Cancer. 2017; 8(10): 1917–1926. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.7150/jca.18040
PMCID:
PMC5556656
8.
Shuai Fu, Jun Zhao, Hua Bai, Jianchun Duan, Zhijie Wang, Tongtong An, Jie Wang
Thorac Cancer. 2016 Jan; 7(1): 100–110. Published online 2015 Sep 8. doi: 10.1111/1759-7714.12291
PMCID:
PMC4718126
9.
Michael W. Graner, Kevin O. Lillehei, Emmanuel Katsanis
Front Oncol. 2014; 4: 379. Published online 2015 Jan 6. doi: 10.3389/fonc.2014.00379
PMCID:
PMC4285071
10.
Kinya Furukawa, Tetsuya Okunaka, Hideki Yamamoto, Takaaki Tsuchida, Jitsuo Usuda, Hideo Kumasaka, Junzou Ishida, Chimori Konaka, Harubumi Kato
Diagn Ther Endosc. 1999; 5(3): 161–166. doi: 10.1155/DTE.5.161
PMCID:
PMC2362634

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center