U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 8

1.
Joe-Bin Chen, Shao-Ciao Luo, Chou-Chen Chen, Cheng-Chung Wu, Yun Yen, Chuan-Hsun Chang, Yun-An Chen, Fang-Ku P’eng
World J Emerg Surg. 2021; 16: 7. Published online 2021 Feb 27. doi: 10.1186/s13017-021-00351-6
PMCID:
PMC7913271
2.
Jianfang Chen, Zhenyu Ding, Yonghai Peng, Feng Pan, Jianjun Li, Lan Zou, Yanling Zhang, Houjie Liang
PLoS One. 2014; 9(6): e98882. Published online 2014 Jun 5. doi: 10.1371/journal.pone.0098882
PMCID:
PMC4047061
3.
W. M. Tong, A. Ellinger, Y. Sheinin, H. S. Cross
Br J Cancer. 1998 Jun; 77(11): 1792–1798. doi: 10.1038/bjc.1998.298
PMCID:
PMC2150335
4.
Kevin Chih-Yang Huang, Tao-Wei Ke, Jia-Yi Chen, Wei-Ze Hong, Shu-Fen Chiang, Chia-Ying Lai, Tsung-Wei Chen, Pei-Chen Yang, Liang-Chi Chen, Ji-An Liang, William Tzu-Liang Chen, K. S. Clifford Chao
Sci Rep. 2023; 13: 19440. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.1038/s41598-023-46254-1
PMCID:
PMC10636035
5.
Matthew G. Davey, Amira H. Amir, Odhrán K. Ryan, Mark Donnelly, Noel E. Donlon, Mark Regan, Babak Meshkat, Emmeline Nugent, Myles Joyce, Aisling M. Hogan
Int J Colorectal Dis. 2023; 38(1): 193. Published online 2023 Jul 11. doi: 10.1007/s00384-023-04482-x
PMCID:
PMC10335950
6.
Alexander Rosenov, Axel Haine, Laura Naëmi Walti, Debora Capiaghi, Marc Schindewolf, Iris Baumgartner
SAGE Open Med Case Rep. 2022; 10: 2050313X221117333. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.1177/2050313X221117333
PMCID:
PMC9364187
7.
Takahiko Akiyama, Yuji Miyamoto, Yasuo Sakamoto, Ryuma Tokunaga, Keisuke Kosumi, Hironobu Shigaki, Junji Kurashige, Masaaki Iwatsuki, Yoshifumi Baba, Naoya Yoshida, Hideo Baba
Surg Case Rep. 2016 Dec; 2(1): 91. Published online 2016 Sep 5. doi: 10.1186/s40792-016-0217-7
PMCID:
PMC5011467
8.
Kubilay Karabacak, Murat Kadan, Erkan Kaya, Baris Durgun, Gokhan Arslan, Suat Doganci, Cengiz Bolcal, Ufuk Demirkilic
Case Rep Vasc Med. 2015; 2015: 248748. Published online 2015 May 4. doi: 10.1155/2015/248748
PMCID:
PMC4434217

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center