U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 46

1.
Xuefeng Gao, Zhenlei Wang, Jian Liu, Jian Fan, Kai Huang, Yiping Han
Heliyon. 2023 Nov; 9(11): e22042. Published online 2023 Nov 4. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e22042
PMCID:
PMC10665830
2.
Di Wu, Hongbing Zhang, Hua Huang, Xuanguang Li, Xingyu Liu, Hongyu Liu, Jun Chen
Transl Cancer Res. 2023 Oct 31; 12(10): 2706–2716. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.21037/tcr-23-545
PMCID:
PMC10643955
3.
Jian Zhong, Qian Zhang, Li Li, ChunHua Xu
Technol Cancer Res Treat. 2023; 22: 15330338231206334. Published online 2023 Nov 5. doi: 10.1177/15330338231206334
PMCID:
PMC10627028
4.
Juan Yan, Zheng-zheng Xie, Na Ma, Mao-dong Zheng, Ting-ting Qiao, Yu Wang
Pak J Med Sci. 2023 Sep-Oct; 39(5): 1492–1495. doi: 10.12669/pjms.39.5.6772
PMCID:
PMC10480705
5.
Zhujun Chen, Kang Wang, Lintao Zhao, Liang Gong
Front Oncol. 2023; 13: 1190100. Published online 2023 May 16. doi: 10.3389/fonc.2023.1190100
PMCID:
PMC10228719
6.
Jian Qin, Shouhui Yi, Hanjing Zhou, Chuan Zeng, Minghua Zou, Xuan Zeng, Zhenzhou Yang, Yusheng Huang
Front Immunol. 2023; 14: 1138025. Published online 2023 May 16. doi: 10.3389/fimmu.2023.1138025
PMCID:
PMC10227428
7.
袁 月, 王 征, 聂 鑫, 张 萍, 李 琳
Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2022 Sep 20; 25(9): 696–700. Chinese. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2022.102.29
PMCID:
PMC9549425
8.
Yusuke Takanashi, Kazuhito Funai, Akikazu Kawase, Daisuke Takahashi, Keigo Sekihara, Yuta Matsubayashi, Takamitsu Hayakawa, Katsushi Yamashita, Norihiko Shiiya
Respirol Case Rep. 2022 Aug; 10(8): e0994. Published online 2022 Jul 12. doi: 10.1002/rcr2.994
PMCID:
PMC9274099
9.
Tao Jiang, Jianhua Chen, Xingxiang Xu, Ying Cheng, Gongyan Chen, Yueyin Pan, Yong Fang, Qiming Wang, Yunchao Huang, Wenxiu Yao, Rui Wang, Xingya Li, Wei Zhang, Yanjun Zhang, Sheng Hu, Renhua Guo, Jianhua Shi, Zhiwu Wang, Peiguo Cao, Donglin Wang, Jian Fang, Hui Luo, Yi Geng, Chunyan Xing, Dongqing Lv, Yiping Zhang, Junyan Yu, Shundong Cang, Yaxi Zhang, Jiao Zhang, Zeyu Yang, Wei Shi, Jianjun Zou, Caicun Zhou, Shengxiang Ren
Mol Cancer. 2022; 21: 4. Published online 2022 Jan 3. doi: 10.1186/s12943-021-01479-4
PMCID:
PMC8722280
10.
You-Yi Chen, Shih-Chieh Chang, Cheng-Yu Chang, Chun-Fu Chang, Yi-Chun Lai, Yu-Feng Wei, Chung-Yu Chen
BMC Cancer. 2021; 21: 1225. Published online 2021 Nov 15. doi: 10.1186/s12885-021-08920-3
PMCID:
PMC8594240
11.
Diming Wang, Wei Ye, Qingming Shi
Cancer Manag Res. 2021; 13: 6429–6436. Published online 2021 Aug 14. doi: 10.2147/CMAR.S326189
PMCID:
PMC8374530
12.
Tao Lu, Longfeng Zhang, Mingqiu Chen, Xiaobin Zheng, Kan Jiang, Xinlong Zheng, Chao Li, Weijin Xiao, Qian Miao, Shanshan Yang, Gen Lin
Cancer Manag Res. 2021; 13: 5931–5939. Published online 2021 Jul 30. doi: 10.2147/CMAR.S319480
PMCID:
PMC8331205
13.
Yanjun Xu, Hui Li, Zhiyu Huang, Kaiyan Chen, Xiaoqing Yu, Jiamin Sheng, Han-Han Zhang, Yun Fan
Transl Lung Cancer Res. 2020 Dec; 9(6): 2367–2379. doi: 10.21037/tlcr-20-1130
PMCID:
PMC7815375
14.
Tao Jiang, Liyan Jiang, Xiaorong Dong, Kangsheng Gu, Yueyin Pan, Qin Shi, Guojun Zhang, Huijuan Wang, Xiaochun Zhang, Nong Yang, Yuping Li, Jianping Xiong, Tienan Yi, Min Peng, Yong Song, Yun Fan, Jiuwei Cui, Gongyan Chen, Wei Tan, Aimin Zang, Qisen Guo, Guangqiang Zhao, Ziping Wang, Jianxing He, Wenxiu Yao, Xiaohong Wu, Kai Chen, Xiaohua Hu, Chunhong Hu, Lu Yue, Da Jiang, Guangfa Wang, Junfeng Liu, Guohua Yu, Junling Li, Henghui Zhang, Lihong Wu, Lu Fang, Dandan Liang, Yi Zhao, Weihong Zhao, Wenmin Xie, Shengxiang Ren, Caicun Zhou
Theranostics. 2021; 11(1): 257–267. Published online 2021 Jan 1. doi: 10.7150/thno.51243
PMCID:
PMC7681090
15.
Qian Geng, Hua Shen, Wenyu Zhu, Yingzhi Lu, Mengjie Wang, Hua Jiang, Dongqing Li
Onco Targets Ther. 2020; 13: 11529–11535. Published online 2020 Nov 10. doi: 10.2147/OTT.S277532
PMCID:
PMC7667165
16.
Takehiro Izumo, Yuriko Terada, Mari Tone, Minoru Inomata, Naoyuki Kuse, Nobuyasu Awano, Atsuko Moriya, Tatsunori Jo, Hanako Yoshimura, Yoshiaki Furuhata
Respir Med Case Rep. 2019; 26: 292–295. Published online 2019 Feb 19. doi: 10.1016/j.rmcr.2019.02.015
PMCID:
PMC6395856
17.
Likui Fang, Luming Wang, Yiqing Wang, Wang Lv, Jian Hu
J Cardiothorac Surg. 2018; 13: 128. Published online 2018 Dec 17. doi: 10.1186/s13019-018-0813-7
PMCID:
PMC6297983
18.
Shuai Liang, Yan Xu, Fenlai Tan, Lieming Ding, Yongbin Ma, Mengzhao Wang
Cancer Med. 2018 Sep; 7(9): 4456–4466. Published online 2018 Aug 14. doi: 10.1002/cam4.1736
PMCID:
PMC6143949
19.
Xiaoyan Si, Shafei Wu, Hanping Wang, Xiaotong Zhang, Mengzhao Wang, Xuan Zeng, Li Zhang
Thorac Cancer. 2018 Aug; 9(8): 1056–1061. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1111/1759-7714.12789
PMCID:
PMC6068447
20.
邢 镨元, 郝 学志, 胡 兴胜, 王 燕, 李 峻岭
Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2016 Oct 20; 19(10): 670–674. Chinese. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2016.10.06
PMCID:
PMC5973421

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center