U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Laura Frey, Orlando Oliveira, Dr. Ashish Sharma, Roman Guntermann, Soraia P. S. Fernandes, Krystal M. Cid‐Seara, Hosanna Abbay, Henry Thornes, Prof. João Rocha, Dr. Markus Döblinger, Dr. Tim Kowalczyk, Prof. Akshay Rao, Dr. Laura M. Salonen, Dr. Dana D. Medina
Angew Chem Int Ed Engl. 2023 Jul 24; 62(30): e202302872. Published online 2023 Jun 13. doi: 10.1002/anie.202302872
PMCID:
PMC10952658
2.
Zhenyuan Teng, Zhenzong Zhang, Hongbin Yang, Qitao Zhang, Teruhisa Ohno, Chenliang Su
Sci Adv. 2024 Feb 2; 10(5): eadl5432. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.1126/sciadv.adl5432
PMCID:
PMC10830113
3.
Xueying Kong, Zhongqi Wu, Maria Strømme, Chao Xu
J Am Chem Soc. 2024 Jan 10; 146(1): 742–751. Published online 2023 Dec 19. doi: 10.1021/jacs.3c10691
PMCID:
PMC10785817
4.
Shen Xu, Jinghang Wu, Xiang Wang, Qichun Zhang
Chem Sci. 2023 Dec 6; 14(47): 13601–13628. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.1039/d3sc04571d
PMCID:
PMC10699565
5.
Zhiling Zheng, Oufan Zhang, Ha L. Nguyen, Nakul Rampal, Ali H. Alawadhi, Zichao Rong, Teresa Head-Gordon, Christian Borgs, Jennifer T. Chayes, Omar M. Yaghi
ACS Cent Sci. 2023 Nov 22; 9(11): 2161–2170. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.1021/acscentsci.3c01087
PMCID:
PMC10683477
6.
Vellaichamy Joseph, Atsushi Nagai
RSC Adv. 2023 Oct 11; 13(43): 30401–30419. Published online 2023 Oct 16. doi: 10.1039/d3ra04855a
PMCID:
PMC10578502
7.
Mi Zhang, Jia-Peng Liao, Run-Han Li, Sheng-Nan Sun, Meng Lu, Long-Zhang Dong, Pei Huang, Shun-Li Li, Yue-Peng Cai, Ya-Qian Lan
Natl Sci Rev. 2023 Nov; 10(11): nwad226. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1093/nsr/nwad226
PMCID:
PMC10561706
8.
Hongyan Zeng, Xiaomin Geng, Shitong Zhang, Bo Zhou, Shengtang Liu, Zaixing Yang
Nanomaterials (Basel) 2023 May; 13(9): 1532. Published online 2023 May 3. doi: 10.3390/nano13091532
PMCID:
PMC10180264
9.
Katharina Muggli, Laura Spies, Derya Bessinger, Florian Auras, Thomas Bein
ACS Nanosci Au. 2023 Apr 19; 3(2): 153–160. Published online 2023 Feb 17. doi: 10.1021/acsnanoscienceau.2c00049
PMCID:
PMC10119976
10.
Diogo Inácio, Ana Lucia Pinto, Ana B. Paninho, Luis C. Branco, Sunny K. S. Freitas, Hugo Cruz
Nanomaterials (Basel) 2023 Apr; 13(7): 1204. Published online 2023 Mar 28. doi: 10.3390/nano13071204
PMCID:
PMC10097336
11.
Cristina Rodríguez-Carríllo, Miriam Benítez, Jamal El Haskouri, Pedro Amorós, Jose V. Ros-Lis
Molecules. 2023 Apr; 28(7): 3112. Published online 2023 Mar 30. doi: 10.3390/molecules28073112
PMCID:
PMC10096173
12.
Fatemeh Mohajer, Ghodsi Mohammadi Ziarani, Alireza Badiei, Siavash Iravani, Rajender S. Varma
RSC Adv. 2023 Mar 8; 13(12): 8136–8152. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.1039/d2ra07194k
PMCID:
PMC10009765
13.
Ellen Dautzenberg, Guanna Li, Louis C.P.M. de Smet
ACS Appl Mater Interfaces. 2023 Feb 1; 15(4): 5118–5127. Published online 2023 Jan 17. doi: 10.1021/acsami.2c17672
PMCID:
PMC9906623
14.
Raja Ghosh, Francesco Paesani
Chem Sci. 2023 Feb 1; 14(5): 1040–1064. Published online 2022 Nov 16. doi: 10.1039/d2sc03793a
PMCID:
PMC9891456
15.
Syed Nasir Abbas Bukhari, Naveed Ahmed, Muhammad Wahab Amjad, Muhammad Ajaz Hussain, Mervat A. Elsherif, Hasan Ejaz, Nasser H. Alotaibi
Polymers (Basel) 2023 Jan; 15(2): 267. Published online 2023 Jan 4. doi: 10.3390/polym15020267
PMCID:
PMC9866219
16.
Yaqin Li, Maosong Liu, Jinjun Wu, Junbo Li, Xianglin Yu, Qichun Zhang
Front Optoelectron. 2022 Dec; 15(1): 38. Published online 2022 Sep 19. doi: 10.1007/s12200-022-00032-5
PMCID:
PMC9756274
17.
Zhengfeng Zhao, Xuepeng Chen, BaoYing Li, Shu Zhao, Liwei Niu, Zhenjie Zhang, Yao Chen
Adv Sci (Weinh) 2022 Oct; 9(29): 2203832. Published online 2022 Aug 18. doi: 10.1002/advs.202203832
PMCID:
PMC9561862
18.
Liya Zhou, Xucong Luo, Jing Gao, Guanhua Liu, Li Ma, Ying He, Zhihong Huang, Yanjun Jiang
Nanoscale Adv. 2020 Mar 17; 2(3): 1036–1039. Published online 2020 Feb 3. doi: 10.1039/d0na00025f
PMCID:
PMC9418288
19.
Michael Traxler, Sebastian Gisbertz, Dr. Pradip Pachfule, Dr. Johannes Schmidt, Dr. Jérôme Roeser, Susanne Reischauer, Jabor Rabeah, Dr. Bartholomäus Pieber, Prof. Arne Thomas
Angew Chem Int Ed Engl. 2022 May 16; 61(21): e202117738. Published online 2022 Mar 23. doi: 10.1002/anie.202117738
PMCID:
PMC9400916
20.
Chunxia Zhu, Shuyu Pang, Zhaoxia Chen, Lehua Bi, Shuangfei Wang, Chen Liang, Chengrong Qin
Polymers (Basel) 2022 Aug; 14(15): 3158. Published online 2022 Aug 2. doi: 10.3390/polym14153158
PMCID:
PMC9371198

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center