U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 33

1.
Kun Ma, Junhui Chu, Yufeng Liu, Linmao Sun, Shuo Zhou, Xianying Li, Changyong Ji, Ning Zhang, Xinyu Guo, Shuhang Liang, Tianming Cui, Qingsong Hu, Jiabei Wang, Yao Liu, Lianxin Liu
Adv Sci (Weinh) 2024 Jun; 11(21): 2400676. Published online 2024 Mar 9. doi: 10.1002/advs.202400676
PMCID:
PMC11151013
2.
Nicholas R. Rydzewski, Yue Shi, Chenxuan Li, Matthew R. Chrostek, Hamza Bakhtiar, Kyle T. Helzer, Matthew L. Bootsma, Tracy J. Berg, Paul M. Harari, John M. Floberg, Grace C. Blitzer, David Kosoff, Amy K. Taylor, Marina N. Sharifi, Menggang Yu, Joshua M. Lang, Krishnan R. Patel, Deborah E. Citrin, Kaitlin E. Sundling, Shuang G. Zhao
Commun Biol. 2024; 7: 314. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.1038/s42003-024-05981-5
PMCID:
PMC10937974
3.
Jinyu Li, Stephen D’Amico, Varvara Kirillov, Oleksi Petrenko, Nancy C. Reich
Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Oct 10; 120(41): e2308635120. Published online 2023 Oct 2. doi: 10.1073/pnas.2308635120
PMCID:
PMC10576078
4.
Elizabeth S. Duke, Diana Bradford, Michelle Marcovitz, Anup K. Amatya, Pallavi S. Mishra-Kalyani, Emily Nguyen, Lauren S. L. Price, Jeanne Fourie Zirkelbach, Yangbing Li, Youwei Bi, Jeffrey Kraft, Sarah E. Dorff, Barbara Scepura, Maritsa Stephenson, Idara Ojofeitimi, Abhilasha Nair, Yu Han, Zivana Tezak, Steven J. Lemery, Richard Pazdur, Erin Larkins, Harpreet Singh
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2023 Sep 15; 29(18): 3573–3578. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-23-0459
PMCID:
PMC10524590
5.
Wendi Yang, Kehong Chen, Qian Yu, Rongxin Liao, Hengqiu He, Yuan Peng, Zhenzhou Yang, Xiaoyue Zhang
Cancer Med. 2023 Jul; 12(13): 14820–14832. Published online 2023 May 10. doi: 10.1002/cam4.6044
PMCID:
PMC10358204
6.
Yunzhi Liu, Qishan Xu, Fan Deng, Zhuojun Zheng, Jialiang Luo, Ping Wang, Jia Zhou, Xiao Lu, Liyun Zhang, Zhengliang Chen, Qifan Zhang, Qingyun Chen, Daming Zuo
J Exp Clin Cancer Res. 2023; 42: 38. Published online 2023 Feb 1. doi: 10.1186/s13046-023-02609-0
PMCID:
PMC9890722
7.
Jürgen Serth, Inga Peters, Olga Katzendorn, Tu N. Dang, Joana Moog, Zarife Balli, Christel Reese, Jörg Hennenlotter, Alexander Grote, Marcel Lafos, Hossein Tezval, Markus A. Kuczyk
Int J Mol Sci. 2022 Oct; 23(19): 11190. Published online 2022 Sep 23. doi: 10.3390/ijms231911190
PMCID:
PMC9569431
8.
Yuan Li, Yibo Fan, Jinbang Xu, Longfei Huo, Ailing W. Scott, Jiankang Jin, Boxuan Yang, Shan Shao, Lang Ma, Ying Wang, Xiaodan Yao, Melissa Pool Pizzi, Matheus Sewastjanow Da Silva, Guoliang Zhang, Lijuan Zhuo, Eun Jeong Cho, Kevin N. Dalby, Namita D. Shanbhag, Zhenning Wang, Wenliang Li, Shumei Song, Jaffer A. Ajani
J Exp Clin Cancer Res. 2022; 41: 257. Published online 2022 Aug 23. doi: 10.1186/s13046-022-02463-6
PMCID:
PMC9396876
9.
Cochrane Database Syst Rev. 2022; 2022(1): CD013453. Published online 2022 Jan 7. doi: 10.1002/14651858.CD013453.pub2
PMCID:
PMC8740884
10.
Thomas Boerner, Esther Drill, Linda M. Pak, Bastien Nguyen, Carlie S. Sigel, Alexandre Doussot, Paul Shin, Debra A. Goldman, Mithat Gonen, Peter J. Allen, Vinod P. Balachandran, Andrea Cercek, James Harding, David B. Solit, Nikolaus Schultz, Ritika Kundra, Henry Walch, Michael I. D’Angelica, Ronald P. DeMatteo, Jeffrey Drebin, Nancy E. Kemeny, T. Peter Kingham, Amber L. Simpson, Jaclyn F. Hechtman, Efsevia Vakiani, Maeve A. Lowery, J.N.M. Ijzermans, S. Buettner, B. Groot Koerkamp, M. Doukas, Rohit Chandwani, William R. Jarnagin
Hepatology.
Published in final edited form as: Hepatology. 2021 Sep; 74(3): 1429–1444. doi: 10.1002/hep.31829
PMCID:
PMC8713028
11.
Jeffrey S. Ross, Ethan S. Sokol, Holger Moch, Linda Mileshkin, Giulia Baciarello, Ferran Losa, Andreas Beringer, Marlene Thomas, Julia A. Elvin, Nhu Ngo, Dexter X. Jin, Alwin Krämer
Oncologist. 2021 Mar; 26(3): e394–e402. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.1002/onco.13597
PMCID:
PMC7930409
12.
Jinglan Jin, Huan Liu, Meishan Jin, Wanyu Li, Hongqin Xu, Feng Wei
Aging (Albany NY) 2020 Jun 30; 12(12): 11623–11635. Published online 2020 Jun 18. doi: 10.18632/aging.103324
PMCID:
PMC7343517
13.
Pavlos Msaouel, Gabriel G. Malouf, Xiaoping Su, Hui Yao, Durga N. Tripathi, Melinda Soeung, Jianjun Gao, Priya Rao, Cristian Coarfa, Chad J. Creighton, Jean-Philippe Bertocchio, Selvi Kunnimalaiyaan, Asha S. Multani, Jorge Blando, Rong He, Daniel D. Shapiro, Luigi Perelli, Sanjana Srinivasan, Federica Carbone, Patrick G. Pilié, Menuka Karki, Riyad N.H. Seervai, Bujamin H. Vokshi, Dolores Lopez-Terrada, Emily H. Cheng, Ximing Tang, Wei Lu, Ignacio I. Wistuba, Timothy C. Thompson, Irwin Davidson, Virginia Giuliani, Katharina Schlacher, Alessandro Carugo, Timothy P. Heffernan, Padmanee Sharma, Jose A. Karam, Christopher G. Wood, Cheryl L. Walker, Giannicola Genovese, Nizar M. Tannir
Cancer Cell.
Published in final edited form as: Cancer Cell. 2020 May 11; 37(5): 720–734.e13. Published online 2020 Apr 30. doi: 10.1016/j.ccell.2020.04.002
PMCID:
PMC7288373
14.
Zili Zhang, Zhen Yao, Ling Wang, Hai Ding, Jiangjuan Shao, Anping Chen, Feng Zhang, Shizhong Zheng
Autophagy. 2018; 14(12): 2083–2103. Published online 2018 Aug 21. doi: 10.1080/15548627.2018.1503146
PMCID:
PMC6984765
15.
Victoria M.-Y. Wang, Rute M. M. Ferreira, Jorge Almagro, Theodore Evan, Nathalie Legrave, May Zaw Thin, David Frith, Joana Carvalho, David J. Barry, Ambrosius P. Snijders, Eleanor Herbert, Emma L. Nye, James I. MacRae, Axel Behrens
Nat Cell Biol.
Published in final edited form as: Nat Cell Biol. 2019 Nov; 21(11): 1425–1435. Published online 2019 Nov 4. doi: 10.1038/s41556-019-0407-1
PMCID:
PMC6944508
16.
Hui‐Huang Lai, Chih‐Wei Li, Chih‐Chen Hong, Hung‐Yu Sun, Ching‐Feng Chiu, Da‐Liang Ou, Pai‐Sheng Chen
Mol Oncol. 2019 Apr; 13(4): 928–945. Published online 2019 Feb 22. doi: 10.1002/1878-0261.12449
PMCID:
PMC6441883
17.
Masanobu Abe, Kousuke Watanabe, Aya Shinozaki-Ushiku, Tetsuo Ushiku, Takahiro Abe, Yuko Fujihara, Yosuke Amano, Liang Zong, Cheng-Ping Wang, Emi Kubo, Ryoko Inaki, Naoya Kinoshita, Satoshi Yamashita, Daiya Takai, Toshikazu Ushijima, Takahide Nagase, Kazuto Hoshi
BMC Cancer. 2019; 19: 52. Published online 2019 Jan 11. doi: 10.1186/s12885-019-5277-1
PMCID:
PMC6329170
18.
Kiyong Na, Hyun-Soo Kim
Am J Surg Pathol. 2019 Jan; 43(1): 12–25. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.1097/PAS.0000000000000991
PMCID:
PMC6296843
19.
Ashton A. Connor, Robert E. Denroche, Gun Ho Jang, Lee Timms, Sangeetha N. Kalimuthu, Iris Selander, Treasa McPherson, Gavin W. Wilson, Michelle A. Chan-Seng-Yue, Ivan Borozan, Vincent Ferretti, Robert C. Grant, Ilinca M. Lungu, Eithne Costello, William Greenhalf, Daniel Palmer, Paula Ghaneh, John P. Neoptolemos, Markus Buchler, Gloria Petersen, Sarah Thayer, Michael A. Hollingsworth, Alana Sherker, Daniel Durocher, Neesha Dhani, David Hedley, Stefano Serra, Aaron Pollett, Michael H. A. Roehrl, Prashant Bavi, John M. S. Bartlett, Sean Cleary, Julie M. Wilson, Ludmil B. Alexandrov, Malcolm Moore, Bradly G. Wouters, John D. McPherson, Faiyaz Notta, Lincoln D. Stein, Steven Gallinger
JAMA Oncol. 2017 Jun; 3(6): 774–783. Published online 2016 Oct 20. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.3916
PMCID:
PMC5824324
20.
Natalie Vandeven, Christopher W. Lewis, Vladimir Makarov, Nadeem Riaz, Kelly G. Paulson, Daniel Hippe, Amy Bestick, Ryan Doumani, Tessa Marx, Seesha Takagishi, Timothy A. Chan, Jaehyuk Choi, Paul Nghiem
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2018 Feb 15; 24(4): 963–971. Published online 2017 Dec 15. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-1678
PMCID:
PMC5815931

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center