U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Grace Makanaka Makoni, Christian Gerspach, Nina Fischer, Giuliana Rosato, Rosalie Fabian, Paula Grest, Anja Kipar
J Vet Diagn Invest. 2024 Mar; 36(2): 243–247. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.1177/10406387231224906
PMCID:
PMC10929642
2.
Shuo Hui, Jingru Zhao, Tiantian Huo, Lipeng Dong, Yanzhao Xie, Xinyao Wang, Manli Zhang
Medicine (Baltimore) 2024 Feb 16; 103(7): e36953. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.1097/MD.0000000000036953
PMCID:
PMC10869076
3.
Takashi Higuchi, Shomi Oka, Hiroshi Furukawa, Shigeto Tohma
Sci Rep. 2024; 14: 490. Published online 2024 Jan 4. doi: 10.1038/s41598-024-51320-3
PMCID:
PMC10767114
4.
Veronica Moronti, Francesco Carubbi, Laura Sollima, Luca Piscitani, Claudio Ferri
Medicine (Baltimore) 2023 Dec 15; 102(50): e36560. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.1097/MD.0000000000036560
PMCID:
PMC10727565
5.
黄 唯, 刘 翠华, 李 纪同, 刘 玉洁, 李 玉柳, 田 明, 曹 广海, 张 书锋
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2023 Jul 15; 25(7): 732–738. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2303069
PMCID:
PMC10414164
6.
Ronghao Zheng, Jing Xie, Weijie Li, Jianping Shang, Zuliang Shi, Songbai Zhu, Lin Gui, Li Huang, Lan Shu, Donglei Liu, Yi Gong, Xiaohui Li, Wanxia Chai, Xiaofen Huang, Xiaolin Wu, Jing Yue
Immun Inflamm Dis. 2023 Jul; 11(7): e939. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.1002/iid3.939
PMCID:
PMC10373572
7.
Huixian Qiu, Chao Ni, Chang Jia, Xing Rong, Maoping Chu, Rongzhou Wu, Bo Han
Cell Stress Chaperones. 2023 Jul; 28(4): 363–374. Published online 2023 May 11. doi: 10.1007/s12192-023-01333-0
PMCID:
PMC10352195
8.
Wataru Shiraishi, Yoshitaka Tsujimoto, Ayano Matsuyoshi, Tetsuya Hashimoto
BMJ Case Rep. 2023; 16(6): e252033. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.1136/bcr-2022-252033
PMCID:
PMC10254956
9.
Stephanie U-Shane Huang, Oneli Kulatunge, Kim Maree O’Sullivan
Genes (Basel) 2023 May; 14(5): 1028. Published online 2023 Apr 30. doi: 10.3390/genes14051028
PMCID:
PMC10218028
10.
Franziska Karola Kaiser, Madeleine de le Roi, Monica Mirolo, Sonja Tatjana Jesse, Christina Puff, Julia Bohner, Martin Ludlow, Wolfgang Baumgärtner, Albert Osterhaus
Viruses. 2023 Mar; 15(3): 649. Published online 2023 Feb 28. doi: 10.3390/v15030649
PMCID:
PMC10051647
11.
Samy Hakroush, Björn Tampe
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(3): 2975. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.3390/ijms24032975
PMCID:
PMC9918235
12.
Hongbiao Huang, Jinfeng Dong, Jiaqi Jiang, Fang Yang, Yiming Zheng, Shuhui Wang, Nana Wang, Jin Ma, Miao Hou, Yueyue Ding, Lijun Meng, Wenyu Zhuo, Daoping Yang, Weiguo Qian, Qiaobin Chen, Guoping You, Guanghui Qian, Lei Gu, Haitao Lv
Front Immunol. 2022; 13: 1090056. Published online 2023 Jan 9. doi: 10.3389/fimmu.2022.1090056
PMCID:
PMC9869249
13.
Alen Suljič, Alojzija Hočevar, Vesna Jurčić, Luka Bolha
Int J Mol Sci. 2023 Jan; 24(2): 1572. Published online 2023 Jan 13. doi: 10.3390/ijms24021572
PMCID:
PMC9866408
14.
Xiuhua Wu, Zhimian Wang, Jing Shi, Xin Yu, Chaoran Li, Jinjing Liu, Fengchun Zhang, Hua Chen, Wenjie Zheng
Arthritis Res Ther. 2022; 24: 249. Published online 2022 Nov 4. doi: 10.1186/s13075-022-02938-z
PMCID:
PMC9635113
15.
Ling-Sai Chang, Kuang-Den Chen, Ying-Hsien Huang, Ho-Chang Kuo
Int J Mol Sci. 2022 Sep; 23(17): 10093. Published online 2022 Sep 3. doi: 10.3390/ijms231710093
PMCID:
PMC9456171
16.
Jiale Tang, Zhonghua Liao, Liying Luo, Shuanglinzi Deng, Yuanyuan Jiang, Fangyuan Wang, Xinyue Hu, Hongling Yin, Guanghui Gong, Juntao Feng, Xiaozhao Li
Front Immunol. 2022; 13: 929244. Published online 2022 Aug 19. doi: 10.3389/fimmu.2022.929244
PMCID:
PMC9437287
17.
Zhen Yang, Douglas G. Marthaler, Albert Rovira
J Vet Diagn Invest. 2022 Jul; 34(4): 602–611. Published online 2022 Jun 8. doi: 10.1177/10406387221099538
PMCID:
PMC9266519
18.
Tengyang Wang, Guanghua Liu, Xiaofeng Guo, Wei Ji
Dis Markers. 2022; 2022: 1666240. Published online 2022 Jun 1. doi: 10.1155/2022/1666240
PMCID:
PMC9177323
19.
Carina M. Weigelt, Nina Zippel, Holger Fuchs, Anna-Kaisa Rimpelä, Tanja Schönberger, Birgit Stierstorfer, Remko A. Bakker, Norbert H. Redemann
Transl Vis Sci Technol. 2022 May; 11(5): 18. Published online 2022 May 17. doi: 10.1167/tvst.11.5.18
PMCID:
PMC9123507
20.
Emily Anderson, Lakshya Sharma, Ali Alsafi, Claire L Shovlin
Thorax. 2022 Jun; 77(6): 628–630. Published online 2022 Feb 14. doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-218332
PMCID:
PMC9120382

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center